Seneka 18, ulubione teksty

8470 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

List: Bernarda i Sobiesława

, czy­li 124 km/h prędkość od­da­lania się ra­dości fi­zycznej od umysłowej.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wiadasz: „Przez sprężys­tość ciał ich bezwład­ność.” –Odpowiadasz.


Nie spodziewałbym się, że [...] — czytaj całość

list • 12 stycznia 2019, 20:37

W miejskim autobusie

W za­paro­wanym autobusie
prze­rażone karpie
chłepcą powietrze

Mias­to po szybach
maże la­tar­ni palcem
smu­gi mienią się
perłowy­mi reklamami

Niekiedy ry­by mil­kną i po­ruszają ogonami
płyną w miejskim
zim­nym stawie
tu czują się bezpiecznie
ale mogą dos­tać łyżką w łeb
jeszcze przed świętami

Na wyświet­laczu napis

Zos­tało dziewięć dni
do końca roku... 

wiersz • 9 stycznia 2019, 19:38

To nic takiego... 

myśl • 7 stycznia 2019, 00:47

Pięćset plus i już

Mój zna­jomy z czwórkę dzieci
no­sił smutną twarz
spoglądał w pustą lodówkę
w której drżała rozpacz

Wreszcie niebo pojaśniało
wbi­to bie­dzie w ple­cy nóż
pod­skoczyły słod­ka dzieci
Ry­siek dos­tał pięćset plus

Bu­ty ku­pił dzieciom
i cu­kier­ki w czekoladzie
a do te­go pier­wszy raz
po­jecha­li na wakacje

Już nie chodzi do opieki
bo ma grosza jak cholera
żona zno­wu jak ten pączek
w ciążę zaszła z te­go szczęścia... 

wiersz • 1 stycznia 2019, 08:28

* * *

We­sołych Świąt!!! 

wiersz • 29 grudnia 2018, 16:57

Rewolucji fakt

Alek­san­dra Kołłontaj
głosiła ewan­ge­lię wol­nej miłości
"W no­wej mo­ral­ności o kla­sie robotniczej"
sam­com da­wała samice
ko­biety mogły rodzić i usu­wać dzieci
i od­da­wać na­miętności jak leci

Jed­nak wyr­wa­nie kobiet
z sek­sual­nej pańszczyzny
przy­niosło zgry­zoty i blizny

W 1918 ro­ku uchwa­lono dekret
o " upow­szechnieniu pa­nienek i pań"
a ta­lon na ich użytkowanie
mógł ot­rzy­mać każdy drań

Dzieci rodzo­ne seriami
były włas­nością narodu
który miał krze­wić komunizm
w naj­dal­szych częściach zachodu... 

wiersz • 29 grudnia 2018, 16:19

Po przełamaniu.

To przed Wi­gilią
A nie na wieczerzy
Poz­na­je się kto radosny
A kto ząbki szczerzy
Rodzi­na jak przyjaciele
Poz­na­na w biedzie
A nie dat­ka­mi w kościele
A przy sto­le razem
I kolędzie wspólnej
Nie za­pomi­naj­cie o in­nym człowieku
Waszym naj­ważniej­szym Bogu
I [...] — czytaj całość

wiersz • 24 grudnia 2018, 12:31

Za oknem deszcz

Jest ta­ki czajnik
w którym go­tuję
wodę na kawę

Niekiedy wrzątkiem
za­lewam ot­wartą trumnę
i pat­rzę jak unoszą się w niej
różowe na­gie zwłoki

Me­taliczny kształt
pochla­pany tłuszczem
na lśniącej kuchni gazowej
z błękit­ny­mi jęzo­rami ognia
wy­dycha parę

Wszys­tko to ma miejsce
w małej kuchni
gdzie robię
poobied­nią kawę... 

wiersz • 22 grudnia 2018, 22:28

Z Tobą w różach

Położyłem się pośród se­tek róż
Czy to na pew­no czas na sen już?
A może jed­nak na morze uczuć
Pośród czer­wieni i bo­les­nych ukuć?

Nie wiesz, nie zap­rzeczasz
Krótko mówiąc nie odpowiadasz
Mil­czysz, bo mil­czeć musisz
A jed­nak mnie do grzechu kusisz

I budzę się z „Tobą” w różach
Lecz te róże to ob­ra­zek na kołdrach
Pachnące rumiankiem
Sam budzę się po­ran­kiem

Odtwórz  

wiersz • 21 grudnia 2018, 12:02

Dlacze­go w Twoim do­mu mie­szka smutek? 

myśl • 21 grudnia 2018, 00:21
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

AnnMaria