Seneka 18, strona 5

1018 tekstów – auto­rem jest Se­neka 18.

W błędnym ko­le uza­leżnień praw­da ma wiele kłamstw... 

aforyzm dnia z 9 listopada 2015 roku
zebrał 69 fiszek • 7 listopada 2015, 16:28

Listy ...

Ni­by to tyl­ko spa­cer palcami
po sta­rych listach
a ciar­ki przechodzą po ciele
za­palam świecę
ot­wieram pożółkłe stro­nice ...
i choć dob­rze wiem, że to tyl­ko złudzenie
to każdy wier­sz pachnie tobą
jak­by to było dziś ...
chciałbym krzyknąć ... przyjdź !
gdy­by nie te usta
od­bi­te czer­wienią na kartce
ta­kie, ja­kieś smutne
już nie dla mnie ... 

wiersz
zebrał 43 fiszki • 5 listopada 2015, 19:07

Świece ...

Dziś poszedłem po­zapa­lać za­gaszo­ne przez wiatr świece. Tuż obok, na ławeczce przy gro­bie swo­jego męża, usiadła sta­ruszka. Pat­rząc na nią za­myśliłem się chwilę... ile ra­zy człowiek mu­si przyjść, by przez­wy­ciężyć wiatr i [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 38 fiszek • 4 listopada 2015, 15:33

Cza­sem dłużej płonie znicz na cmen­tarzu niż ludzka miłość za życia ... 

aforyzm
zebrał 62 fiszki • 31 października 2015, 18:07

Cisza ma wiele prawd ... 

aforyzm
zebrał 56 fiszek • 30 października 2015, 21:09

Miłość to dwie sa­mot­ne, niewi­doczne kres­ki, które w pew­nym mo­men­cie spo­tykają się, a później ja­kiś czas pną się obok siebie w górę, by na ko­niec się dot­knąć i stać się sercem... 

aforyzm
zebrał 64 fiszki • 25 października 2015, 08:00

Okruchy życia ...

Tak mało w nas bliskości,
bo za­miast usiąść
i poczuć ciepło swoich dłoni
przek­rzy­ku­je­my się
z po­ko­ju do po­ko­ju, jak głusi ...
a później siada­my
pisze­my swoją sa­mot­ność w sieci
i upa­ja­my się
pochleb­stwa­mi naszych cierpień
i spoj­rzeń na życie ...
tak mało w nas bliskości
bo do­ty­ka­my się je­dy­nie przypadkiem
w łazience
śpiesząc do swoich prac ... o świcie. 

wiersz
zebrał 59 fiszek • 24 października 2015, 20:38

Stary dom ...

Sta­ry dom gdzieś pod lasem
w sieni suszo­ne zioła
unoszą się za­pachy czasu
z lat, gdy chodziłem do szkoły

For­te­pian w po­koju gościnnym
mam w ser­cu wszys­tkie te dźwięki
przy których głosem niewinnym
sios­tra śpiewała piosen­ki ...

Tam była miłość [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 55 fiszek • 22 października 2015, 08:08

Głębia mu­si osiągnąć naj­pierw swo­je dno, by wypłynąć i dać się zro­zu­mieć ... 

aforyzm
zebrał 60 fiszek • 19 października 2015, 17:41

Miłość ...

Miłość jest jak piórko na wiet­rze, niekiedy znaj­dzie swój wyśniony dom na ludzkiej dłoni, lecz aby prze­nieść je przez życie, pot­rzeb­na jest dru­ga dłoń, by je de­li­kat­nie przyk­ryła, nie czy­niąc jed­nocześnie z [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 69 fiszek • 18 października 2015, 11:51

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]