Seneka 18, strona 4

1011 tekstów – auto­rem jest Se­neka 18.

Na­wet, gdy opadną wszys­tkie liście, gałęzie nie przes­taną obej­mo­wać ... 

aforyzm
zebrał 53 fiszki • 17 listopada 2015, 11:13

Włączyłem te­lewi­zor, ka­nały prześci­gają się w po­kazy­waniu zła ... gdy­by je­den z nich nie po­kazał, jak kierow­ca auto­karu prze­nosi w bez­pie­czne miej­sce jeża, przes­tałbym płacić abo­nament ... 

myśl
zebrała 42 fiszki • 16 listopada 2015, 10:18

Często, po dob­rej wódce i po dob­rym sek­sie, do­wiadu­je się człowiek, co mu w duszy gra ... 

aforyzm
zebrał 37 fiszek • 8 listopada 2015, 18:11

W błędnym ko­le uza­leżnień praw­da ma wiele kłamstw... 

aforyzm dnia z 9 listopada 2015 roku
zebrał 68 fiszek • 7 listopada 2015, 16:28

Listy ...

Ni­by to tyl­ko spa­cer palcami
po sta­rych listach
a ciar­ki przechodzą po ciele
za­palam świecę
ot­wieram pożółkłe stro­nice ...
i choć dob­rze wiem, że to tyl­ko złudzenie
to każdy wier­sz pachnie tobą
jak­by to było dziś ...
chciałbym krzyknąć ... przyjdź !
gdy­by nie te usta
od­bi­te czer­wienią na kartce
ta­kie, ja­kieś smutne
już nie dla mnie ... 

wiersz
zebrał 42 fiszki • 5 listopada 2015, 19:07

Świece ...

Dziś poszedłem po­zapa­lać za­gaszo­ne przez wiatr świece. Tuż obok, na ławeczce przy gro­bie swo­jego męża, usiadła sta­ruszka. Pat­rząc na nią za­myśliłem się chwilę... ile ra­zy człowiek mu­si przyjść, by przez­wy­ciężyć wiatr i [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 38 fiszek • 4 listopada 2015, 15:33

Cza­sem dłużej płonie znicz na cmen­tarzu niż ludzka miłość za życia ... 

aforyzm
zebrał 61 fiszek • 31 października 2015, 18:07

Cisza ma wiele prawd ... 

aforyzm
zebrał 56 fiszek • 30 października 2015, 21:09

Miłość to dwie sa­mot­ne, niewi­doczne kres­ki, które w pew­nym mo­men­cie spo­tykają się, a później ja­kiś czas pną się obok siebie w górę, by na ko­niec się dot­knąć i stać się sercem... 

aforyzm
zebrał 63 fiszki • 25 października 2015, 08:00

Okruchy życia ...

Tak mało w nas bliskości,
bo za­miast usiąść
i poczuć ciepło swoich dłoni
przek­rzy­ku­je­my się
z po­ko­ju do po­ko­ju, jak głusi ...
a później siada­my
pisze­my swoją sa­mot­ność w sieci
i upa­ja­my się
pochleb­stwa­mi naszych cierpień
i spoj­rzeń na życie ...
tak mało w nas bliskości
bo do­ty­ka­my się je­dy­nie przypadkiem
w łazience
śpiesząc do swoich prac ... o świcie. 

wiersz
zebrał 59 fiszek • 24 października 2015, 20:38

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

9 maja 2017, 16:00oszi3 sko­men­to­wał tek­st Nawet gdy znaj­du­jesz się [...]

9 maja 2017, 10:38Indygoo sko­men­to­wał tek­st Nawet gdy znaj­du­jesz się [...]

9 maja 2017, 08:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nawet gdy znaj­du­jesz się [...]

2 marca 2017, 10:54knutschkugel sko­men­to­wał tek­st ...dziś nie mogę już [...]