Seneka 18, opowiadania

43 teksty (opo­wiada­nia) – auto­rem jest Se­neka 18.

Stokrotka :)

Daisy ( Stok­rot­ka ) ... Które­goś piękne­go dnia, sześć lat te­mu, przy wejściu na dworzec PKP w Pias­to­wie uj­rzałem bab­cię, która miała w pu­dełeczku kil­ka szcze­niąt... zaj­rzałem, wśród kil­ku rudzielców wyróżniała się [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 12 fiszek • 13 listopada 2016, 09:57

Świece ...

Dziś poszedłem po­zapa­lać za­gaszo­ne przez wiatr świece. Tuż obok, na ławeczce przy gro­bie swo­jego męża, usiadła sta­ruszka. Pat­rząc na nią za­myśliłem się chwilę... ile ra­zy człowiek mu­si przyjść, by przez­wy­ciężyć wiatr i [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 38 fiszek • 4 listopada 2015, 15:33

Miłość ...

Miłość jest jak piórko na wiet­rze, niekiedy znaj­dzie swój wyśniony dom na ludzkiej dłoni, lecz aby prze­nieść je przez życie, pot­rzeb­na jest dru­ga dłoń, by je de­li­kat­nie przyk­ryła, nie czy­niąc jed­nocześnie z [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 69 fiszek • 18 października 2015, 11:51

Furtka nadziei

Dzielił nas ocean, ona dziew­czy­na z in­ne­go świata, młoda, wyk­ształco­na z dob­re­go do­mu. Ja, doj­rzały już fa­cet, życiowy roz­bi­tek, sa­mot­nik z ba­gażem doświad­czeń i starą chatą na wsi. Zat­rzy­mywała się cza­sami przed [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 78 fiszek • 4 maja 2014, 08:25

Zaopiekujcie się moim psem...

PSIA DUSZA
To tyl­ko pies, tak mówisz, tyl­ko pies...
A ja ci powiem
Że pies to cza­sem więcej jest niż człowiek
On nie ma duszy, mówisz...
Popatrz [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 8 fiszek • 2 kwietnia 2012, 09:08

List z nieba część 12

Znów za­milkł. Ro­zumiała go, choć cza­sem było jej trochę przyk­ro. Nie od­pi­sał na smsa, ale nie po­win­no jej to zdzi­wić, często nie od­pi­sywał... Zdążyła się już przyz­wyczaić, że Ja­kub ma swój świat, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 7 fiszek • 20 lutego 2012, 08:14

List z nieba część 11

„ Ja nie chcę wiele, ciebie i zieleń i żeby w ser­cu było bez­pie­cznie…”czy­tając cy­towa­ne przez nią słowa wier­sza poczułem się ta­ki sa­mot­ny…jak ta zieleń, która ocze­kuje ożyw­czych ra­mion jakże pot­rzeb­nych do [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 6 fiszek • 8 lutego 2012, 10:00

list z nieba część 10

Zbliżał się wieczór. Słońce zachodziło nies­krom­nym blas­kiem. Przy­bierało bar­wy od żółtej, przez po­marańcz i czer­wień, aż po fiolet i purpurę.
Spoglądała przez ok­no, zas­ta­nawiając się ile poez­ji uk­rył w świecie ktoś, kto go [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 5 lutego 2012, 09:38

List z nieba część 9

„…żyje jak grzeszny anioł w tłumie ludzi, lecz sam…”
To, co przeczy­tałem na te­mat in­ter­pre­tac­ji ob­ra­zu aniołka i mo­tyl­ka wy­warło na mnie tak głębo­kie wrażenie, że poczułem się jak­bym tu i te­raz żył [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 29 stycznia 2012, 09:32

List z nieba część 8

Anioły... Czy is­tnieją Anioły? Naz­wał zielo­nookie zja­wis­ko spot­ka­ne w par­ku Aniołem, ale czy to wys­tar­czało do nosze­nia ta­kiego miana? Właści­wie często sta­wała się w swoim życiu Aniołem dla in­nych ludzi. Cza­sami wydawało [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 8 fiszek • 27 stycznia 2012, 07:36

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]