Seneka 18, myśli

221 tekstów (myśli) – auto­rem jest Se­neka 18.

Na­wet, gdy po­gubisz się z bra­ku miłości, możesz od­na­leźć sens w tym, co pokochasz...

Mi­ra tac­si felépülése ge­rin­csérv műtét után.

Po­lecam obejrzyjcie... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 18 maja 2016, 17:30

Włączyłem te­lewi­zor, ka­nały prześci­gają się w po­kazy­waniu zła ... gdy­by je­den z nich nie po­kazał, jak kierow­ca auto­karu prze­nosi w bez­pie­czne miej­sce jeża, przes­tałbym płacić abo­nament ... 

myśl
zebrała 42 fiszki • 16 listopada 2015, 10:18

Nie odkładaj­my uśmie­chu na później, ani spot­ka­nia ani żad­nych rzeczy, które na pier­wszy rzut oka wy­dają się nam ta­kie błahe, ta­kie ba­nal­ne ... często w tych wszys­tkich nieis­tot­nych, pros­tych ges­tach uk­ry­ta jest [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 69 fiszek • 11 października 2015, 19:21

Wpat­rzyć się w twój uśmiech i prze­gapić tęczę…bezcenne. 

myśl
zebrała 84 fiszki • 20 stycznia 2013, 10:33

Niektórzy zarzu­cają mi, że jes­tem bez­kry­tyczny wo­bec in­nych…Nic bar­dziej myl­ne­go…jes­tem kry­tyczny i to niekiedy zbyt bar­dzo. Jed­nak mam pewną, żelazną za­sadę, nie upo­minam pub­licznie. Tak czy­nią tyl­ko ludzie, którym je­dynie chodzi o [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 77 fiszek • 4 stycznia 2013, 15:27

Skrom­nie żyję, cza­sami muszę na wszys­tkim oszczędzać. Ale jes­tem szczęśli­wy, po­nieważ jest ta­ka sztyw­na po­zyc­ja w moim do­mowym budżecie, której nig­dy nie uszczup­lam, to są pieniążki przez­nacza­ne na po­moc in­nym…i właśnie z te­go po­wodu jes­tem z siebie naj­bar­dziej dum­ny, bo będąc bied­nym jes­tem jed­nocześnie mi­lione­rem serc...nie tyl­ko ludzkich... 

myśl
zebrała 60 fiszek • 1 grudnia 2012, 06:38

Nie boję się ludzi, którzy nie kryją swo­jego zła i zep­su­cia…z ta­kimi zaz­wyczaj mogę podjąć walkę na spra­wied­li­wych za­sadach. Oba­wiam się na­tomiast ludzi, który przy­bywają na osiołkach, z ko­rona­mi cier­niowy­mi na głowach i udając męczen­ników zwodzą in­nych a później roz­przes­trze­niają wśród nich swój zamęt i zło…z ta­kimi trud­no o uczciwą walkę, po­nieważ zaw­sze stoi za ni­mi rzesza zma­nipu­lowa­nych, go­towych na wszys­tko popleczników. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 27 listopada 2012, 09:56

Na pier­wszy rzut oka od­kryła we mnie mnóstwo wad… pew­nie po­myślała, że mógłbym być wyższy, mieć sil­niej­sze ra­miona, in­ny ko­lor oczu. Chciała mnie ominąć, ale pot­knęła się o ka­myk. Zdążyłem ją złapać. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 84 fiszki • 2 listopada 2012, 07:48

Mówiła, że może zro­bić dla mnie wszys­tko…pop­ro­siłem ją o mod­litwę w in­ten­cji mo­jego wyz­dro­wienia. Spoj­rzała na mnie dziw­nie…odeszła, nig­dy więcej jej już nie uj­rzałem. Pew­nie nie wie­rzyła w cuda... 

myśl
zebrała 46 fiszek • 25 sierpnia 2012, 16:26

To prze­cież jest tyl­ko przy­jaźń...Cho­ciaż przyz­nać muszę, że gdy widzę ją w mok­rym pod­koszul­ku tak ja­koś ser­ce szyb­ciej mi bije… 

myśl
zebrała 14 fiszek • 10 maja 2012, 06:55

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]