Seneka 18, aforyzmy

364 teksty (afo­ryz­my) – auto­rem jest Se­neka 18.

Mówią, że po­dob­no naj­więcej przy­jaciół od­chodzi od nas w nie­szczęściu... ja zaw­sze miałem od­wrot­nie, naj­więcej ich tra­ciłem w szczęściu... przez zazdrość. 

aforyzm
zebrał 29 fiszek • 24 maja 2016, 12:44

Cza­sem człowiek nie jest ład­ny, lecz in­ni pragną go zaw­sze widzieć... bo, gdy do nich przychodzi, przy­nosi w so­bie miłość... 

aforyzm
zebrał 28 fiszek • 24 maja 2016, 11:42

... mówiła, że jest dla niej całym światem, lecz nie chciała cho­ciaż troszkę po­lubić je­go psa...w końcu pos­ta­wiła wa­runek... ona al­bo pies! Roz­sta­li się te­go dnia... on nig­dy nie zdradzał przyjaciół... 

aforyzm
zebrał 24 fiszki • 22 maja 2016, 09:07

Do­piero, gdy zro­zumiemy zmien­ność obieca­nych skrzy­deł, ucałuje­my codzien­ność spra­cowa­nych dłoni... 

aforyzm
zebrał 39 fiszek • 18 maja 2016, 10:53

Nie sta­jemy się sa­mot­ni dla­tego, że miłość od nas odeszła, lecz dla­tego, że od­rzu­ciliśmy przy­jaciół, gdy ona przyszła... 

aforyzm
zebrał 36 fiszek • 18 maja 2016, 10:12

Od krzyża, cięższe mogą być je­dynie skrzydła do, nie nasze­go nieba... 

aforyzm
zebrał 24 fiszki • 5 maja 2016, 19:14

Nie mu­sisz być Bo­giem aby po­daro­wać ko­muś niebo...

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 49 fiszek • 24 lutego 2016, 20:57

Człowiek zaz­wyczaj wte­dy sta­je się dob­ry, gdy ni­komu nie wy­pada już źle go oce­niać ... 

aforyzm
zebrał 47 fiszek • 7 lutego 2016, 12:45

Na­miętność to ta­ki ma­giczny po­całunek, który po smukłej szyi gra­nice przek­racza, od­kry­wa niez­na­ne, jak poszu­kiwacz pe­reł, niżej i niżej opa­da, aż do szczęścia bram lub do sa­mego dna ... 

aforyzm
zebrał 43 fiszki • 2 stycznia 2016, 18:06

Często pro­simy ... wróć, za późno o ... zostań. 

aforyzm
zebrał 56 fiszek • 19 grudnia 2015, 17:33

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 12:58fyrfle sko­men­to­wał tek­st Z per­spek­ty­wy ko­lan...  

wczoraj, 08:39Seneka 18 sko­men­to­wał tek­st o tej co wszys­tko [...]

wczoraj, 07:50giulietka sko­men­to­wał tek­st Jes­teśmy jak liście ko­lo­ro­we, sza­re [...]

przedwczoraj, 20:15Seneka 18 sko­men­to­wał tek­st W ciszy ser­ca...  

przedwczoraj, 19:40Adnachiel sko­men­to­wał tek­st W ciszy ser­ca...  

przedwczoraj, 14:38giulietka sko­men­to­wał tek­st W ciszy ser­ca...  

przedwczoraj, 11:34Seneka 18 sko­men­to­wał tek­st Psia do­la...  

przedwczoraj, 01:48A.Pech sko­men­to­wał tek­st Psia do­la...  

24 października 2016, 23:17HeLkon sko­men­to­wał tek­st Psia do­la...  

24 października 2016, 22:30yestem sko­men­to­wał tek­st Psia do­la...