Seneka 18, teksty z września 2015 roku

11 tekstów z września 2015 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Tyl­ko pies zaw­sze gotów jest zos­tać, gdy za­miast łap urosną mu skrzydła... człowiek zaz­wyczaj wte­dy od­fru­wa ... 

aforyzm
zebrał 72 fiszki • 25 września 2015, 19:39

Po­goda ducha, jest jak chro­niąca człowieka niewi­doczna szy­ba od której od­bi­jają się wszys­tkie złe emoc­je ... 

aforyzm
zebrał 86 fiszek • 21 września 2015, 19:37

Nieśmiałość to piękno scho­wane w najgłębszej szuf­ladzie ludzkiej duszy, do której ot­worze­nia pot­rzeb­ny jest klucz o naz­wie ... cierpliwość. 

aforyzm
zebrał 86 fiszek • 20 września 2015, 08:25

Aby stać się poszu­kiwaczem pe­reł, trze­ba naj­pierw zro­zu­mieć mądrość głębi i nau­czyć się po­ko­ry dna ... 

aforyzm
zebrał 98 fiszek • 19 września 2015, 17:40

Po­kora jest mądrością ciszy ... 

aforyzm
zebrał 96 fiszek • 18 września 2015, 08:54

Nadzieja jest wschodzącym słońcem jut­ra ... 

aforyzm
zebrał 78 fiszek • 17 września 2015, 17:50

Za­kaza­na miłość często jest ma­giczną pochodną od­rzu­cenia... przez tę nie za­kazaną ... 

aforyzm
zebrał 79 fiszek • 16 września 2015, 20:18

Wiatr czesze drzewa
na włosach zakochanych
lśni ba­bie la­to ... 

haiku
zebrał 81 fiszek • 14 września 2015, 19:03

Jeśli nie wiedzą jak zniszczyć czyjąś świętość, na­puszczają nań swoją re­li­gię ... 

aforyzm
zebrał 58 fiszek • 13 września 2015, 09:27

Tyl­ko ten przed­siębior­ca pot­ra­fi z god­nością trzy­mać głowę pod­niesioną do góry, który nig­dy nie kłaniał się po­lity­kom ... 

aforyzm
zebrał 51 fiszek • 12 września 2015, 15:32

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]