Seneka 18, teksty z września 2013 roku

13 tekstów z września 2013 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

W li­niach pa­pilar­nych za­pisa­na jest nasza wrażli­wość, dla­tego do­tyk tak często ma de­likat­ność skrzy­deł motyla… 

aforyzm
zebrał 78 fiszek • 23 września 2013, 19:10

Niektóre emoc­je są tak piękne, że trze­ba o nich pi­sać wyłącznie ser­cem… po­mijając pióro.

Wyspiarce. 

aforyzm
zebrał 88 fiszek • 22 września 2013, 12:53

Sztu­ka zdo­bywa­nia naj­wyższych, życiowych szczytów nie po­lega na de­ter­mi­nac­ji z jaką wspi­namy się po ko­lej­nych szczeb­lach ka­riery, lecz na po­korze z jaką pochy­lamy się nad człowiekiem... 

aforyzm
zebrał 91 fiszek • 19 września 2013, 17:51

Pielęgnując piękno wie­czo­ru, sta­jemy się ra­dością poranka... 

aforyzm
zebrał 105 fiszek • 18 września 2013, 11:08

Bałem się, że prag­nie być ze mną tyl­ko chwilę, bo tak mało było we mnie prze­bojo­wości twar­dziela… a ona zos­tała na zaw­sze, bo od­kryła tak wiele wrażli­wości dziecka… 

aforyzm
zebrał 80 fiszek • 17 września 2013, 13:24

Poez­ja to ta­kie ma­giczne słońce wschodzące między duszą a kar­tką papieru… 

aforyzm
zebrał 81 fiszek • 16 września 2013, 18:48

Nie os­woisz duszy pta­ka, dopóki w je­go skrzydłach wiatr wol­ności gra… 

aforyzm
zebrał 77 fiszek • 15 września 2013, 08:32

Smu­tek jest muzą dla poety, gdy miłość zawodzi... 

aforyzm
zebrał 117 fiszek • 14 września 2013, 19:42

Są ludzie, którzy przy pięknej, spo­koj­nej duszy zat­rzy­mują się tyl­ko na chwilę, zaz­wyczaj wte­dy, gdy pot­rze­bują wspar­cia, po­cie­sze­nia lub przy­tule­nia… później i tak od­chodzą, szu­kając szczęścia w świecie doz­nań fi­zycznych i w roz­rywko­wym życiu. 

aforyzm
zebrał 79 fiszek • 13 września 2013, 18:16

Bóg zaw­sze jest blis­ko, jeśli szu­kając Go, pat­rzy­my w dół... 

aforyzm
zebrał 103 fiszki • 8 września 2013, 17:17

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]