Seneka 18, teksty z września 2011 roku

6 tekstów z września 2011 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Miejsca...

Są miej­sca na zaw­sze w ser­cu zapisane
małe wy­sep­ki duszą dziec­ka odkryte
w których łza za­mieniała się w diament
a człowiek dla człowieka nie był wilkiem…

Pa­miętam jed­no z ta­kich miej­sc uroczych
płynąca rze­ka, za­toczka a nad [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 93 fiszki • 16 września 2011, 08:38

Zapach...

Naj­pierw była nieśmiałość
od niej wszys­tko się zaczęło…
wy­miana spoj­rzeń, choć tyl­ko kątem oka
jak­by od niechcenia…
minęliśmy się…
Do dzi­siaj pa­miętam Twój zapach
ta­ki inny…cudowny…
obej­rzałem się…i wtedy
nasze oczy spot­kały się na dłużej…
głupia sprawa…pomyślałem
ale było to jed­nak miłe uczucie…
Później był pisk opon
nie wiele pamiętam
ja­kieś pos­ta­cie, krzy­ki, wy­cie syren
wszys­tko stało się ciszą…
Gdy ot­worzyłem oczy
uj­rzałem pochy­lone­go na­de mną aniołka…
pew­nie umarłem…pomyślałem…
wszys­tko było za mgłą
ta­kie obce…
tyl­ko za­pach wy­dał mi się ja­kiś znajomy… 

wiersz
zebrał 62 fiszki • 15 września 2011, 17:37

Słowa...

Parę słów z ser­ca…to tak niewiele
cza­sami na wiatr rzu­camy więcej…
sa­mot­ni, za­pom­niani, chorzy
cze­kają na ciebie
za­pukaj, za­pytaj, nie żałuj słów…
okaż serce… 

wiersz
zebrał 64 fiszki • 6 września 2011, 19:48

Słuchając psalmów...

W skraw­kach mo­jej pamięci
żyją wspomnienia
pok­ry­te pa­tyną czasu...
Nie pot­ra­fię jeszcze omijać
miej­sc ze składanych
obiet­nic i uniesień serc utkanych
w których ślubowaliśmy
nasze zawsze…
Krótko trwało szczęście, ale dot­rzy­maliśmy ślubów
trzy­mając się za ręce, do os­tatniej bramy
przez którą nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 63 fiszki • 4 września 2011, 08:43

Emoc­je… to ta­ki dziw­ny stan, w którym słowa i czy­ny często szyb­sze są od myśli. 

myśl dnia z 13 czerwca 2012 roku
zebrała 320 fiszek • 2 września 2011, 06:43

To małe, ale sys­te­matyczne ges­ty dob­ro­ci dają naj­praw­dziw­sze świadec­two, ja­kim ktoś jest człowiekiem. Duże zaz­wyczaj są tyl­ko jed­no­razo­we i często wy­nikają z chwi­li emoc­jo­nal­ne­go uniesienia lub z nad­miaru zbytku. 

aforyzm
zebrał 232 fiszki • 1 września 2011, 09:23

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]