Seneka 18, teksty z września 2010 roku

23 teksty z września 2010 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Znaliśmy się tylko z listów...

Zna­liśmy się tyl­ko z listów pi­sanych tęsknotą i bólem.
I z kil­ku małych fo­tog­ra­fii pośpie­sznie wysłanych w kopercie.
Łączyły nas pas­je i da­lekie wyp­ra­wy w marzeniach.
A dzielił stos pa­pierków i spraw nierozwiązanych.

Nie roz­ważaliśmy wcześniej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 25 fiszek • 30 września 2010, 06:35

Dopóki w ma­gicznej przes­trze­ni naszych dusz, myśli i spoj­rzeń nie ma osób trze­cich…war­to dać so­bie drugą szansę. 

myśl
zebrała 263 fiszki • 28 września 2010, 11:27

Piękno i miłość...

Nad sta­wem pok­ry­tym dy­wanem li­lii przechodziła miłość.
Ub­ra­na w zwiewną w kwiaty su­kienkę tak jak nim­fa wodna.
Włosy ciem­ne, długie pra­wie do sa­mej ta­lii na bu­zi niewinność.
A ciało jędrne, de­likat­ne jak ak­sa­mit, niebiańsko dorodne.
Nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 27 września 2010, 10:59

Przychodzę, gdy już wszys­cy odeszli…więc nie py­taj czy przy­jaźń ma sens. 

myśl
zebrała 376 fiszek • 26 września 2010, 10:03

Gdy upadłem nie chcieli mnie znać i wyrzu­cili z pra­cy,…gdy pod­niosłem się, nie przyjęli mnie z pow­ro­tem, bo wstydzi­li się mo­jego upad­ku,…gdy od­niosłem suk­ces chcieli zos­tać moimi pracownikami… 

myśl
zebrała 224 fiszki • 25 września 2010, 06:35

Odkąd uj­rzałem dwa piórka lądujące tuż obok siebie uwie­rzyłem, że wszys­tko jest możliwe... 

myśl
zebrała 271 fiszek • 20 września 2010, 06:27

Jeśli za­bija cię sa­mot­ność stań się dla ko­goś aniołem, ale nie ocze­kuj zapłaty lub cho­ciażby wdzięczności. Czyż sa­mo by­cie aniołem nie jest naj­większym ziem­skim skar­bem dla sa­mot­nej duszy? 

myśl
zebrała 232 fiszki • 19 września 2010, 09:29

Magia listów...

Dzi­siaj przeglądam two­je lis­ty do mnie tęsknotą ser­ca napisane.
Przy­palo­ne brze­gi kar­tek jak­by z in­nej epo­ki pochodzące.
Za­suszo­ne płat­ki róż i in­nych kwiatów o naz­wach mi nieznanych.
I za­pachy…do dziś dnia ta­kie przy­jem­ne, ma­giczne, kojące.

Usta [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 23 fiszki • 18 września 2010, 08:35

Dałem ci tylko miłość...

Nie dałem ci wiele, bo tyl­ko, miłość, tyl­ko siebie.
I swo­je marze­nia nieśmiałe, niedoskonałe.
Małą chmurkę na błękit­nym niebie.
I do­mek, choć skrom­ny, to zbu­dowa­ny na skale.

Nie dałem ci wiele, bo tyl­ko ser­ce szczerze kochające.
I [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 23 fiszki • 17 września 2010, 06:35

Drobne gesty...

Dzi­siaj ofiaro­wałem ukocha­nej różę uroczą.
Tak bez okaz­ji, bez okoliczności.
Bo przez ścieżki życia ze mną kroczy.
W ma­lowa­nej ciepłymi bar­wa­mi miłości.

Tak ważne w życiu są drob­ne ges­ty uczuć gorących.
Ce­giełki, które je tak cud­nie okraszają.
Wy­wołują uśmiech na bu­zi radosny.
Nic nie za­bierają a tak wiele piękna sobą dają.

Na­wet, gdy prob­lemów nig­dy dość.
I trud­no jest żyć czasami.
Zaw­sze można spra­wić przyjemność.
Oso­bie, którą kochamy. 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 16 września 2010, 06:36

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]