Seneka 18, teksty ze stycznia 2013 roku

19 tekstów ze stycznia 2013 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Gdy za­pom­nisz, że po­daro­wane ci skrzydła są po to, by służyć in­nym…wcześniej czy później w swoim lo­cie od­kry­jesz ok­rutną prawdę…że jes­teś tyl­ko człowiekiem… 

aforyzm
zebrał 80 fiszek • 30 stycznia 2013, 20:34

Okruchy życia...

Swój błękit
wi­duję tyl­ko w kałużach
bo zbyt ciężką mam głowę
by ją unieść
i spoj­rzeć w niebo…
tak trud­ne by­wa życie
gdy trze­ba iść pod wiatr
na kolanach
od­bi­jając się często
od os­trych krawędzi chorób
i ludzkiego niezrozumienia
mi­mo to idę pokornie
od cza­su do czasu
zat­rzy­mują mnie tylko
bezzębni żebracy
błagający o strawę
wysłuchanie
i dob­re słowo…
a gdy zab­raknie mi już sił
upadnę gdzieś na ro­gu ulicy
i będę wolny
jak ptak
do­piero wtedy
uniosę głowę
i za­pytam Pa­na
czy zasłużyłem życiem
na swój prawdziwy
błękit... 

wiersz
zebrał 81 fiszek • 25 stycznia 2013, 09:17

Jak kochać ?

Cza­sami… aż ręce mi opadają
i nie wiem już jak mam ich kochać...Panie
us­ta­mi wpraw­dzie Ciebie wysławiają
lecz za chwilę krzyżują…postępowaniem. 

wiersz
zebrał 74 fiszki • 24 stycznia 2013, 08:11

Piętno dzieciństwa -
ciągłe udowadnianie
że jes­tem coś wart.
.......................................................................................................

Rodzi­com, którzy jeszcze nie zdają so­bie spra­wy z te­go jak wielką krzywdę ( na­wet na całe życie ) ro­bią swoim dzieciom pijąc. 

haiku
zebrał 87 fiszek • 23 stycznia 2013, 12:05

Bez­domność - jakże łat­wo przy­pisać do niej jakąś na biegu zmyśloną his­to­rię, by z „czys­tym su­mieniem” przejść obok…obojętnie. 

aforyzm
zebrał 80 fiszek • 22 stycznia 2013, 17:44

Wpat­rzyć się w twój uśmiech i prze­gapić tęczę…bezcenne. 

myśl
zebrała 84 fiszki • 20 stycznia 2013, 10:33

Nutka zazdrości :)

Ktoś opi­sał cię tak pięknie
w nie moim wierszu
ktoś czer­pał ra­dość z dotyku
nie moimi palcami…
błagam po­wiedz mi muzo
jak mam cię kochać
sko­ro poz­wa­lasz innym
nie moim słowem i nie moim
piórem
być dopieszczana… 

wiersz
zebrał 88 fiszek • 18 stycznia 2013, 09:27

…bo są ta­kie miej­sca, które opuszcza się na skrzydłach a wra­ca do nich na kolanach… 

aforyzm
zebrał 92 fiszki • 17 stycznia 2013, 06:50

Miłosier­ny deszcz -
pochy­la się źdźbło trawy
nad lo­sem mrówki 

haiku dnia z 17 lutego 2017 roku
zebrał 104 fiszki • 16 stycznia 2013, 10:48

Jest ta­ka ma­gia zrodzo­na w tańcu prag­nień, barw i emoc­ji, którą cza­rodziej dreszcz wy­doby­wa z wnętrza duszy i na płótno ciała nanosi. 

aforyzm
zebrał 85 fiszek • 13 stycznia 2013, 07:29

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]