Seneka 18, teksty ze stycznia 2012 roku

22 teksty ze stycznia 2012 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Leśne opowieści...

Pochy­lam się nad krop­la­mi rosy
są krys­ta­licznie czys­te jak aniel­skie włosy…
Słucham wiat­ru, który po­liczki mo­je pieści
ty­le w nim leśnych opowieści…
Do­tykam drzew dłońmi obo­lałymi ciężką pracą
ich ener­gia siły mi przywraca…

Siadam i na pos­tać idącą w moją stronę czekam…
lecz…ten ktoś przyszedł tyl­ko zos­ta­wić w le­sie śmieci
a ja głupi chciałem uj­rzeć też piękno człowieka… 

wiersz
zebrał 41 fiszek • 31 stycznia 2012, 07:55

List z nieba część 9

„…żyje jak grzeszny anioł w tłumie ludzi, lecz sam…”
To, co przeczy­tałem na te­mat in­ter­pre­tac­ji ob­ra­zu aniołka i mo­tyl­ka wy­warło na mnie tak głębo­kie wrażenie, że poczułem się jak­bym tu i te­raz żył [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 29 stycznia 2012, 09:32

Być blisko...

Cza­sami trze­ba dać z siebie troszkę więcej
niż dob­re słowo…
słowo, to tyl­ko skrzydło’
które bez wiat­ru czynów
niesie w so­bie je­dynie pocieszenie…

Cza­sami trze­ba poz­być się na­wet skrzydła,
nic nie mówić…
tyl­ko upaść obok
i leżąc,
wspólnie czerń za­mieniać w zieleń… 

wiersz
zebrał 48 fiszek • 28 stycznia 2012, 08:03

List z nieba część 8

Anioły... Czy is­tnieją Anioły? Naz­wał zielo­nookie zja­wis­ko spot­ka­ne w par­ku Aniołem, ale czy to wys­tar­czało do nosze­nia ta­kiego miana? Właści­wie często sta­wała się w swoim życiu Aniołem dla in­nych ludzi. Cza­sami wydawało [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 8 fiszek • 27 stycznia 2012, 07:36

List z nieba część 7

Wstałem jak zwyk­le o piątej ra­no i po cichut­ku zszedłem do kuchni. Dzi­siaj jest szczególnie ważny dzień, dzień, w którym spot­kam się z byłą żoną. Zaw­sze na samą myśl o tym przechodziły [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 26 stycznia 2012, 09:42

List z nieba część 6

Kiedy była mała, jak każda dziew­czyn­ka wie­rzyła w baj­ki. W księżniczki i w księcia na białym ko­niu. Marzyła, by stać się dla ko­goś śpiącą królewną. Po la­tach, wkraczając w do­rosłe życie, ciągle [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 25 stycznia 2012, 19:56

List z nieba część 5

Tym ra­zem se­ryj­ny mor­derca pod­rzu­cił ciało ofiary w dość dużej od­ległości od mias­ta. Wi­docznie zda­wał so­bie sprawę, że miej­skie par­ki i za­gaj­ni­ki są dość dob­rze strzeżone przez po­licyj­nych wywiadowców.
Czym prędzej za­pako­wałem sprzęt [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 24 stycznia 2012, 14:03

List z nieba...część 4

...ten je­den raz zat­rzy­maj się..."
W chwi­li, gdy ideal­na pod każdym względem fo­tog­ra­fia spoczy­wające­go na dłoni lis­tka klo­nowe­go po­jawiła się na kar­tach blo­ga, jej ser­ce zat­rzy­mało się na mo­ment, by za chwilę zacząć [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 23 stycznia 2012, 19:25

List z nieba...część 3

„…nie pa­miętasz już, co znaczy dob­ry sen…”
Wiele ra­zy słuchałem tej piosen­ki, nig­dy jed­nak nie wy­warła na mnie ta­kiego wrażenia jak dzi­siaj. Właśnie dzi­siaj przy­pisałem tę piosenkę do pos­ta­ci ta­jem­niczej nieznajomej.
Pos­ta­nowiłem uwie­cznić tę [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 22 stycznia 2012, 10:06

Stan po­siada­nia jest tyl­ko ok­ry­ciem wie­rzchnim, pod którym mie­szka bez­domna nagość. 

myśl
zebrała 194 fiszki • 21 stycznia 2012, 11:13

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]