Seneka 18, teksty ze stycznia 2011 roku

10 tekstów ze stycznia 2011 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Zły sen...

Więdną kwiaty we wspólnie ku­pionych wazonach
We­sołe ak­wa­rele na ścianach już nie ra­dują duszy
Nie cieszą pow­ro­ty po ciężkim dniu do domu.
Ta­ka pus­tka…ta­ka cisza…,że aż bolą uszy…

Ser­ce łopocze jak ptak skrzydłem śmier­telnie zranionym…
Us­ta pytają [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 29 fiszek • 28 stycznia 2011, 09:42

Listy...

Wiesz Kocha­na już zos­tały tyl­ko czte­ry wscho­dy słońca i będziemy już ra­zem…Tak bar­dzo ocze­kuję tej chwi­li…Budzę się wcześnie i wy­pat­ruję słońca, by skreślić ko­lejną kar­tkę z ka­len­darza marzeń…Mi­mo całego niepo­koju ocze­kiwa­nie jest [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 27 stycznia 2011, 11:16

Listy...

…są ta­kie w życiu chwi­le, w których chciałoby się poz­nać każdą myśl ukocha­nej oso­by… Mnie również nachodzą ta­kie prag­nienia… Ciekaw jes­tem, ja­kie są Two­je myśli, gdy za­sypiasz? Czy tak sa­mo grzeszysz jak [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 25 stycznia 2011, 09:38

Listy...

Oglądałem dzi­siaj wschodzące słońce…nig­dy dotąd nie wpat­ry­wałem się we wscho­dy, szko­da, bo od dzi­siaj wiem, że są tak sa­mo piękne jak zacho­dy i uświada­miam so­bie ile stra­ciłem nie zagłębiając się w poranne [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 24 stycznia 2011, 15:16

By nie spo­tykać się wys­tar­czy siebie uni­kać, by przes­tać myśleć o so­bie, trze­ba za­bić w duszy ma­gię wspom­nień, które zaw­sze pow­ra­cają wraz z zachodzącym słońcem. 

myśl
zebrała 410 fiszek • 23 stycznia 2011, 09:40

Listy...

…jes­tem już w do­mu Ukocha­na…Podróż miałem kiep­ską, sza­lejąca burza zat­rzy­mywała, co rusz mój po­ciąg, ale już jestem…
Mi­mo dwóch niep­rzes­pa­nych no­cy nie czuję zmęcze­nia, ani na­wet nie jes­tem głod­ny…To niesa­mowi­te, ja­ki wpływ na [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 22 stycznia 2011, 08:25

Jeśli wspólnie zna­leziony ka­myk da­je nam taką wielką ra­dość…to czyż nie stał się w naszych duszach już diamentem? 

myśl
zebrała 306 fiszek • 16 stycznia 2011, 11:49

Być Polakiem część 7

Dziadek po­zos­tał sobą, nie by­li w sta­nie go zniszczyć, nie by­li w sta­nie wyr­wać z je­go ser­ca te­go ka­wałka wol­nej, ukocha­nej Polski…
Był zwykłym człowiekiem, mi­mo wyk­ształce­nia nie tworzył dys­tansu do [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 3 stycznia 2011, 06:43

Być Polakiem część 6

Ludzie niena­widzi­li te­go zna­ku i to chy­ba była je­dyna wspólna cecha wszys­tkich ówczes­nych Po­laków…Tych, którzy służyli ko­munis­tom i tych, którzy służyli ojczyźnie…
Naj­gor­sze jed­nak było to, że lik­wi­dując niemiec­kie em­ble­maty każdy marzył o [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 2 stycznia 2011, 08:46

Być Polakiem część 5

Ciał tych osób nig­dy nie zwra­cano rodzi­nom, naj­praw­do­podob­niej wy­wożono pod osłoną no­cy po­za mias­to i za­kopy­wano w zbioro­wej mogile…
Było ta­kie miej­sce na te­renie jed­nos­tki woj­sko­wej og­rodzo­ne so­lid­nym mu­rem i strzeżone przez wojskowych [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 1 stycznia 2011, 09:54

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]