Seneka 18, teksty z sierpnia 2013 roku

20 tekstów z sier­pnia 2013 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Miłość jest rejsem
bo zaw­sze gdzieś odpływasz
gdy cię dotykam… 

haiku
zebrał 173 fiszki • 26 sierpnia 2013, 13:23

Bądź od­ważny w wy­powiada­niu uczuć, bo często w słowach niewy­powie­dzianych umiera czy­jaś nadzieja... 

aforyzm
zebrał 115 fiszek • 25 sierpnia 2013, 10:02

Połącz po­ranek z uśmie­chem a od­kry­jesz ta­jem­nicę po­god­ne­go dnia… 

aforyzm
zebrał 82 fiszki • 24 sierpnia 2013, 13:03

Na­wet gdy­byś osiągnął prędkość dźwięku, nie do­gonisz szczęścia, jeśli nie pot­ra­fisz zat­rzy­mać się przy człowieku… 

aforyzm
zebrał 87 fiszek • 23 sierpnia 2013, 06:24

Szczęśli­wym być, to umieć po­god­nie przyj­mo­wać pier­wsze si­we włosy na głowie ukocha­nej is­to­ty, dos­trze­gać w nich piękno i ma­gię, jak­by były to nit­ki ba­biego la­ta rodzące się w poświacie zachodzące­go słońca…jak dar z niebios za bez­gra­niczną czystą miłość i za dob­rze i pięknie przeżyte ra­zem do­tychcza­sowe dni... 

aforyzm
zebrał 74 fiszki • 22 sierpnia 2013, 14:08

Cóż z te­go, że czer­piesz z życia całymi garściami, sko­ro to, co naj­ważniej­sze ucieka ci między palcami. 

aforyzm
zebrał 88 fiszek • 21 sierpnia 2013, 18:58

Cóż ci ze skrzydeł
jeśli blis­cy czekają
na two­je dłonie. 

haiku
zebrał 88 fiszek • 20 sierpnia 2013, 19:41

Za nieśmiałością zaz­wyczaj skry­wa się wrażli­we wnętrze lub sza­lony temperament… 

aforyzm
zebrał 123 fiszki • 19 sierpnia 2013, 13:08

Szmer tataraku
dwa zachodzące słońca -
ma­gia jeziora. 

haiku
zebrał 72 fiszki • 18 sierpnia 2013, 06:36

Za mgłą zaz­wyczaj mie­szka nadzieja... 

aforyzm
zebrał 80 fiszek • 17 sierpnia 2013, 19:18

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]