Seneka 18, teksty z sierpnia 2012 roku

24 teksty z sier­pnia 2012 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Był od­po­wie­dzią na jej list w bu­tel­ce...przyszedł, by ura­tować jej życie lecz ona chciała więcej. 

aforyzm
zebrał 51 fiszek • 31 sierpnia 2012, 06:24

Kto wzras­tał ducho­wo w ciszy ten nig­dy nie zniży się do po­ziomu hałasu. 

aforyzm
zebrał 54 fiszki • 30 sierpnia 2012, 06:13

Okruchy życia...

Zbyt dużo w ludziach zła
a tak niewiele miłości
wokół tyl­ko woj­na trwa
w imię moralności…

Czyż nie le­piej usiąść razem
w kręgu połączo­nych dłoni
i posłuchać swoich marzeń
i zło pięknem poez­ji przegonić…

Cie­szyć się człowiekiem, kwiatem, motylem
dając po­moc w bie­dzie w smut­ku i w chorobie
bo war­tości życiu na­dają tyl­ko te dob­re chwile
ofiaruj więc je in­nym a ofiarują je też tobie… 

wiersz
zebrał 57 fiszek • 29 sierpnia 2012, 06:55

Chcesz dot­knąć wnętrza ka­mienia? Naucz się cier­pli­wości od kro­pel wody. 

aforyzm
zebrał 67 fiszek • 28 sierpnia 2012, 06:31

Stra­ciła włosy,
sobą chciał przysłonić śmierć
całował oczy. 

haiku
zebrał 64 fiszki • 27 sierpnia 2012, 10:29

Pieścił jej włosy
na­miętnie szu­kając ust
aż do sa­mych stóp. 

haiku
zebrał 63 fiszki • 26 sierpnia 2012, 07:39

Mówiła, że może zro­bić dla mnie wszys­tko…pop­ro­siłem ją o mod­litwę w in­ten­cji mo­jego wyz­dro­wienia. Spoj­rzała na mnie dziw­nie…odeszła, nig­dy więcej jej już nie uj­rzałem. Pew­nie nie wie­rzyła w cuda... 

myśl
zebrała 46 fiszek • 25 sierpnia 2012, 16:26

Jeszcze raz...

Po co nam hałas i światło
usiądźmy w mro­ku i w ciszy
niech to, co daw­niej nam zgasło
jeszcze raz w oczach zaiskrzy…

Połączmy dłonie jak kiedyś
gdy szliśmy wtu­leni przez życie
od­kryj­my o czym szep­cze nam niebo
gdy słońcem jaśnieje o świcie…

Posłuchaj­my jak pta­ki śpiewają
ty­le w nich życia, radości
mi­mo, że domów nie mają
pot­ra­fią się cie­szyć z miłości…

A my wciąż pochłonięci kłótniami
jes­teśmy jak wra­ki jak cienie
jed­nak gdzieś między wierszami
pro­simy o przebaczenie… 

wiersz
zebrał 41 fiszek • 24 sierpnia 2012, 18:19

Po­daruj ludziom po­god­ne trwa­nie a prze­konasz się dla ilu z nich przywrócisz wiarę w ra­dos­ne bycie. 

aforyzm
zebrał 49 fiszek • 23 sierpnia 2012, 18:46

Cza­sami piękno onieśmiela by nieśmiałością się zachwycić. 

aforyzm
zebrał 54 fiszki • 21 sierpnia 2012, 12:08

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]