Seneka 18, teksty z sierpnia 2011 roku

11 tekstów z sier­pnia 2011 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Aniołek z mojego płótna marzeń...

Byłaś jak ma­giczna melodia
mogłem do­tykać cię tyl­ko duszą…
Wpat­ry­wałem się w ciebie jak wariat
by nie ominąć naj­mniej­sze­go szczegółu
gdym prze­nosił twoją pos­tać pędzlem na płótno wyobraźni…
Nocą zdej­mo­wałem ma­lunek ze szta­lugi
i do­tykałem cię opuszkami [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 53 fiszki • 31 sierpnia 2011, 12:48

Aniołom DDA.

Już cisza w do­mu, po­gaszo­ne światła
mogę wracać…
po­tykam się o kogoś
w klat­ce scho­dowej bez świateł
ale to nic jeszcze tyl­ko jed­ne schody…
Drzwi niedomknięte…standard
bo zam­ki daw­no uszkodzone
od ciągłego gu­bienia kluczy i wyrywania…
Ma­ma w przed­po­koju w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 43 fiszki • 30 sierpnia 2011, 20:35

Zgubione szczęście...

Nie zgub mnie…bądź bliżej…mówiłaś
gdym o po­ran­ku wy­mykał się
za­rabiać na szczęście pieniądze…
Śmiałem się z two­jej prze­sad­nej troski
bo myślałem, że jak wrócę
ku­pię ci naj­piękniej­szy dom
urządzę go i uśmiech twój
wcześniej czy później przywrócę…

Zbyt szybko [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 48 fiszek • 29 sierpnia 2011, 11:55

Dziec­ko, rodzic, żona, oj­czyz­na to świętości. Cza­sami w ich ob­ro­nie trze­ba iść na­wet na wojnę. Ale dopóki pa­nuje pokój, będę naj­większym je­go orędow­ni­kiem…dla tych sa­mych świętości. 

myśl
zebrała 156 fiszek • 28 sierpnia 2011, 08:54

Wrażliwość i zaufanie...

Nie śmiałaś się, gdy płakałem…
każdą łzę suszyłaś
żarem swoich ust…
od­kry­wałaś jej treść
jak poeci w krop­li rosy
od­kry­wają piękno tworzenia…
gdy uciekałem wzrokiem
wstydząc się
ścis­kałaś moc­niej moją dłoń
szep­cząc łamiącym się głosem…
prowadź… 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 27 sierpnia 2011, 21:06

Babie lato...

Mówiłaś…to nic
że doświad­czyło cię życie
każde­mu pi­sana jest ja­kaś droga…
Mówiłaś…ważne jest to, co dzisiaj
te chwi­le razem…
Żyłem, więc chwilą
ciesząc się wspólnym
łapa­niem motyli…
A później było ba­bie lato
poplątane
jak mój życiorys…
uśmie­chałaś się, jak szukałem
opuszka­mi palców
naj­piękniej­szej nici
w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 41 fiszek • 18 sierpnia 2011, 12:16

Listy...

Kil­ka lat temu...

Dzi­siaj nad­szedł ten dzień, w którym muszę na­pisać ci coś bar­dzo ważne­go. Chcę to zro­bić, po­nieważ tak po­winienem za­nim nas­ta­nie czas, w którym bar­dziej mnie polubisz…
Myślę, że z każdą chwilą [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 7 fiszek • 15 sierpnia 2011, 11:20

Każde­go z nas próbują pod­porządko­wać nor­mom, obycza­jom kul­tu­rowym lub re­ligij­nym, za­sadom pa­nującym w da­nej społeczności. Na­dają nam nu­mery ewi­den­cji, nu­mery do­wodów, praw jaz­dy, obar­czają nas na­kaza­mi mel­dunko­wymi. Nie od­puszczają na­wet naszym oczom [...] — czytaj całość

aforyzm
zebrał 203 fiszki • 11 sierpnia 2011, 06:58

Pokora...

Pe­wien sza­nowa­ny ar­tysta wys­ta­wił w miej­skiej ga­lerii kil­ka swoich ob­razów. Je­den z nich no­sił dziw­ny ty­tuł „ Po­kora”. Właśnie przed tym dziełem gro­madziło się naj­więcej widzów. Każdy chciał zo­baczyć jak wygląda zmaterializowana [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 8 fiszek • 10 sierpnia 2011, 19:17

Mecha­nizm zła ma jedną spra­wied­liwą cechę… wcześniej czy później wciągnie w swo­je try­by i prze­mieli te­go, który wpro­wadził go w ruch… 

aforyzm dnia z 27 września 2011 roku
zebrał 287 fiszek • 9 sierpnia 2011, 11:40

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]