Seneka 18, teksty z sierpnia 2010 roku

29 tekstów z sier­pnia 2010 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Kiedy Ciebie nie ma...

Pew­nie zas­ta­nawiasz się, co ro­bię, gdy wy­jeżdżasz Ukochana?
Cóż mogę ro­bić po­za pracą, gdy jes­tem sam?
Siedzę przy biur­ku, pat­rzę na Two­je zdjęcie i myślę o Tobie.
Myślę o tym, czy też myślisz o mnie…
Myślę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 30 sierpnia 2010, 06:26

Niekiedy aniołowie pod­noszą nasze dno nieco wyżej, by w drodze na to najgłębsze nie spot­kać re­kina, który mógłby poz­ba­wić nas nóg. Wte­dy nie mieli­byśmy, czym się odbić. 

myśl
zebrała 175 fiszek • 29 sierpnia 2010, 08:47

Cza­sem zdra­da coś kończy…roz­pa­da się jed­ność jak opuszczo­ne szkło. Nie da się poskładać do ku­py zdradzo­nego szczęścia.Nig­dy już nie będzie tak sa­mo, żal po­zos­ta­nie na zaw­sze, jak wbi­ty w ser­ce nóż a wspom­nienia powrócą przy każdej sprzeczce.Dla­tego trze­ba wy­baczyć i odejść… na zawsze. 

myśl
zebrała 194 fiszki • 28 sierpnia 2010, 08:24

Na­wet, gdy­by zły los chciał kiedy­kol­wiek poz­ba­wić mnie nadziei, nie stracę jej dopóki będę czuł twoją dłoń…w mo­jej dłoni. 

myśl
zebrała 195 fiszek • 27 sierpnia 2010, 07:25

Pozwól...

Pozwól, że Cię dot­knę Jedyna
Tam gdzie zaw­sze marzyłem pieścić Cię ustami.
Od­najdę dziewicze, niez­na­ne mi krainy.
Zagłębiając się w nie do­tykiem i pocałunkami.

Pozwól poczuć moim us­tom nab­rzmiałe sut­ki namiętnością.
Pragnę je całować, pieścić, ssać całym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 26 sierpnia 2010, 09:04

Nasza codzienność...

Cze­kać na ciebie, to jak na słońce po burzy.
Zaw­sze z ra­dością spoglądając w okno.
By jeszcze raz nasz sen powtórzyć.
I unieść się do nieba i od­na­leźć rozkosz.

A gdy już wra­casz do do­mu po [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 29 fiszek • 25 sierpnia 2010, 12:14

Pod wiatr...

Obieca­li miłość i świat bezpieczny.
Obieca­li spokój i że nie zaz­na głodu.
Obieca­li…przed Bo­giem na wieki.
I wszys­tko zap­rze­paści­li w swoim nałogu.

Rodzi­ce nie god­ni te­go miana.
W bu­tel­ce to­piący uczucia.
Budzący się na ka­cu z rana.
Bez radości, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 21 fiszek • 24 sierpnia 2010, 10:22

Żyjmy pięknie...

Zna­lazłem sposób na życie piękne i spokojne.
To ta­kie pros­te i ta­kie naturalne.
Uni­kać ludzi, którzy czy­nią wojnę.
A bu­dować z ty­mi, dla których dob­roć i miłość to uczu­cia ważne.

Nie czas już na woj­ny, nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 23 sierpnia 2010, 06:24

Nasz mistrz...

Skrom­ny chłopak z ubo­giej rodziny.
Cichy, spo­koj­ny, pełen pokory.
Pochodzący z małej mieściny.
Z wiel­kim ser­cem bok­ser zawodowy.

Ciężko pra­cował, wiarę deklarował.
Nie wstydził się swoich przekonań.
Często modląc się os­tatnie miej­sce zajmował.
Był sobą mi­mo wiel­kich dokonań.

Z walki [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 27 fiszek • 22 sierpnia 2010, 06:37

Pierwsza wspólna noc...

Nasza pier­wsza wspólna noc.
Sto świec i ko­min­ka trzask.
Ro­zesłany na podłodze koc.
W twoich oczach blask.

Wszys­tko ta­kie niewin­ne, nieśmiałe.
Lek­ki do­tyk, muśniecie ustami.
Two­je ciało ta­kie doskonałe.
Drgające pod moimi nies­po­koj­ny­mi palcami.

Raz się uno­sisz to zno­wu opadasz.
Ściskając [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 27 fiszek • 21 sierpnia 2010, 06:07

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]