Seneka 18, teksty z października 2014 roku

10 tekstów z paździer­ni­ka 2014 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Okruchy życia...

Na pożegnanie
dot­knęłaś moich ust
ka­załaś mil­czeć
gdy gasło two­je życie
od­pro­wadziłem cię
pocałunkiem
a gdy poczułem chłód
spanikowany
ścisnąłem two­je dłonie
wierząc, że swoim ciepłem
spra­wię, że wrócisz
bez­silny przyrzekłem sobie
że kiedyś cię odnajdę...
te­raz żyję
wspom­nieniami tam­tych dni
wto­piony w bez­sensowną bezdomność
ówczes­nych uczuć
cza­sem modlę się pokornie
niekiedy płaczę
a gdy ni­kogo już nie ma na cmentarzu
roz­ma­wiam z tobą
jak kiedyś
i wierzę
że każdy za­palo­ny znicz
właśnie tu i teraz
gdy klęczę
ma głębo­ki sens
by spot­kać cię kiedyś jeszcze raz... 

wiersz
zebrał 70 fiszek • 31 października 2014, 20:42

Cza­sem trud­no jest zro­zu­mieć sa­mot­ność człowieka, jest jak nieod­gad­niona ta­jem­ni­ca po­roz­rzu­ca­nych po noc­nym niebie gwiazd... ni­by mi­liony światełek, lecz tyl­ko niektóre złączo­ne są w sen­sowną całość... 

aforyzm
zebrał 50 fiszek • 30 października 2014, 17:20

Ona...

W każde słowo
mocą ba­biego la­ta, wpla­ta w literki
naj­piękniej­sze nit­ki swo­jej duszy
dum­na i wrażliwa
swój smu­tek ofiaro­wuje nocy
i tyl­ko sa­mot­ność gwiazd
ma wyłączność na widze­nie jej łez
żyje jak zra­niony ptak
samotna
lecz pełna wiary
że gdzieś tam is­tnieje lep­szy świat...
dla jed­nych jest aniołem
dla in­nych piękną, wrażliwą poetką
dla siebie sa­mej jednak
jest tyl­ko zwyczajną kobietą... 

wiersz
zebrał 54 fiszki • 29 października 2014, 10:41

Niedorosła miłość...

Kochać, to często mieć w so­bie
od­ro­binę z dziec­ka
cza­sa­mi pragnąć na­pi­sać list
na lus­trze w łazien­ce
i cze­kać z utęsknieniem
na od­po­wiedź
lub cho­ciażby na mały znak
w pos­ta­ci kośla­we­go zna­ku ser­ca
po wielok­ropku...
kochać to być ra­dos­nym chwilą
i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 50 fiszek • 26 października 2014, 13:08

Tam gdzie żegnamy
naj­wier­niej­sze przyjaźnie.
Cmen­tarz dla zwierząt.

Odtwórz  

haiku
zebrał 31 fiszek • 25 października 2014, 11:48

Okruchy życia...

Cza­sami odchodzisz
tak jak­by nig­dy nic nas nie łączyło
mak­sy­mal­nie obojętna
z przytupnięciem
od­wra­casz się na jed­nej nodze
by, na pożegnanie
wzro­kiem wy­razić swój gniew
i podkreślić
wagę swo­jej decyzji
lecz za­miast po­wagi i złości
two­ja twarz łagodnieje
po chwili
wra­casz lek­ko zawstydzona
bo jak można zapomnieć
zab­rać z sobą kogoś
ko­mu obiecało się iść razem
na końce świata... 

wiersz
zebrał 46 fiszek • 24 października 2014, 08:49

Magia muśnięć...

Nie zaw­stydzisz poetę miłością
na­wet gdy­byś o uczuciach
wie­dział dosłow­nie wszystko
nie zawstydzisz...
bo poeta pot­ra­fi więcej
niż tyl­ko kochać
poeta pot­ra­fi słowem wzbudzać
dreszcze
za­nim prag­nienia nadążą zamieniać
je w dotyk... 

wiersz
zebrał 41 fiszek • 22 października 2014, 11:37

Okruchy życia...

Cza­sami blis­kość na chwilę odfruwa
niczym ptak
niesiony na pięknych skrzydłach
słów
na bo­gat­szy i lep­szy ląd...
a wszys­tko tyl­ko po to
by kiedyś
można było le­piej żyć
bez biedy, zmar­twień i trosk...
lecz, gdy na powrót nas­ta­je czas
nikt już zaz­wyczaj nie czeka
tyl­ko mar­twe napisy
na zim­nych ste­lach dusz
snują opo­wieść swą
że tych, dla których chcieliśmy
pra­cować i żyć
za­bił już daw­no czas
w którym blis­kość dla miłości
pod­bi­jała
lep­szy świat... 

wiersz
zebrał 42 fiszki • 19 października 2014, 18:36

Okruchy życia...

Uchy­lił anioł nieba
uzależnionym
wlał w smut­ne serca
wiarę, nadzieję i miłość
uka­zał piękno
o ja­kim nig­dy na­wet nie śnili
tęczą wyz­naczył most
do życia...
lecz oni za­miast pójść i kochać
zostali
by jeszcze raz spróbo­wać i przegrać
w swo­jej bezsilności... 

wiersz
zebrał 45 fiszek • 8 października 2014, 11:35

Okruchy życia...

Kiedyś spot­kałem anioła
miał siwą brodę
kil­ka tobołków
na kośla­wym wózku
i laskę, którą niekiedy
pod­pierał swo­je wątłe ciało
gdy­bym wte­dy przeszedł obojętnie
tak jak inni
i nie spoj­rzał mu w błękit­ne oczy
pew­nie uznałbym
że to zwykły żebrak... 

wiersz
zebrał 44 fiszki • 7 października 2014, 19:45

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]