Seneka 18, teksty z października 2013 roku

10 tekstów z paździer­ni­ka 2013 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Podzi­wiam ludzi, którzy mi­mo wszecho­gar­niającej biedy, pot­ra­fią spo­koj­nie przeżywać każdy dzień i czy­nić go świętem wza­jem­nej miłości… to oni właśnie zacho­wali w so­bie naj­więcej normalności. 

aforyzm
zebrał 67 fiszek • 25 października 2013, 18:46

Cza­sem słuchając
prze­kazu­jemy więcej
niż rozmawiając. 

haiku
zebrał 85 fiszek • 23 października 2013, 14:35

Odpływy...

Są ta­kie ma­giczne miej­sca
które czasami
od­wie­dzam z tobą
gdy odpływasz w dotyku
drżących fal dreszczy…
mi­mo, że ścis­kam cię mocno
lecz cóż z tego
sko­ro zat­rzy­mać cię nie mogę
dra­piesz, wciągasz mnie głębiej
prag­niesz, krzyczysz… jeszcze
więc ule­gam sza­lonej fali
za­mykam oczy
i odpływam z tobą… 

erotyk
zebrał 78 fiszek • 22 października 2013, 17:57

Cza­sem ba­nal­ne rzeczy na­bierają wiel­kiego znacze­nia, gdy otacza nas tyl­ko cisza.

Ulu­bionej poet­ce Agnieszce. 

aforyzm
zebrał 79 fiszek • 21 października 2013, 18:01

Na­wet naj­gor­szy dzień nie jest w sta­nie poz­ba­wić ma­gii i ra­dości no­cy, dopóki ludzie mają prag­nienie wspólnie za­palać gwiazdy… 

aforyzm
zebrał 88 fiszek • 13 października 2013, 08:14

Naj­da­lej od siebie jes­teśmy wte­dy, gdy dzieli nas obojętność… nie odległość. 

aforyzm
zebrał 105 fiszek • 12 października 2013, 07:06

Otaczając się mu­rem, nie licz, że ktoś przyt­ka do niego ucho i usłyszy, że po dru­giej stro­nie płacze two­je serce. 

aforyzm
zebrał 95 fiszek • 9 października 2013, 18:20

Dla­te­go za­bi­ja nas sa­mot­ność, po­nieważ ciągle poszu­kuje­my w in­nych ideal­ne­go ciała, za­miast sku­pić się na tym, co naj­ważniej­sze, na pięknie ludzkiej duszy... 

aforyzm
zebrał 100 fiszek • 8 października 2013, 07:00

W miłości, na włas­ność mam tyl­ko ra­miona, które chro­nią twój szczęśli­wy świat… 

aforyzm
zebrał 109 fiszek • 7 października 2013, 10:54

Gdy gaśnie płomień miłości, na nic ma­gia gwiazd. 

aforyzm
zebrał 97 fiszek • 6 października 2013, 11:27

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]