Seneka 18, teksty z października 2012 roku

20 tekstów z paździer­ni­ka 2012 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Sa­mot­ne gro­by -
Tam gdzie ludzkie wspomnienie
płonie najciemniej. 

haiku
zebrał 95 fiszek • 31 października 2012, 11:51

Okruchy życia...

Cza­sami nie da się
z kimś żyć
gdy egoizm i uzależnienia
wy­dają mu się
czymś ważniej­szym
niż by­cie razem...
cza­sami je­dynym wyjściem
jest przer­wać zła krąg
ra­tować co się da
uciec da­leko na dru­gi brzeg
by od­bu­dować w spokoju
życia sens…
i spróbo­wać stworzyć dzieciom
no­wy dom
i chro­nić ich z całych sił od zła…
tak cza­sami po­win­no być
lecz...
nie zaw­sze jest uciec gdzie
i nie zaw­sze uciec się da… 

wiersz
zebrał 67 fiszek • 29 października 2012, 00:09

Cza­sami ludzie, o których marzy­my po­jawiają się w naszym życiu tyl­ko na chwilę...al­bo o chwilę za późno. 

aforyzm
zebrał 86 fiszek • 28 października 2012, 07:47

Zaufa­nie…gdy poz­wo­lisz abym przep­ro­wadził cię przez noc, na­wet wte­dy, gdy na niebie zab­raknie gwiazd. 

aforyzm
zebrał 82 fiszki • 27 października 2012, 13:09

Nie ro­zumiem schi­zof­re­nii, ale mam przy­jaciela, który cier­pi na tę dziwną cho­robę. Ce­nię tę przy­jaźń bar­dziej niż in­ne, między in­ny­mi dla­tego, że dzięki niej nau­czyłem się po­kory i cier­pli­wości…i już nie iry­tują mnie tak jak kiedyś sy­tuac­je w których ktoś cza­sami wtrąca się w moją z kimś rozmowę. 

aforyzm
zebrał 88 fiszek • 25 października 2012, 13:04

Niekiedy jed­na krop­la ro­sy wys­tar­czy by źdźbło tra­wy pochy­liło się nad lo­sem mrówki a deszcz łez to zbyt mało by człowiek pochy­lił się nad cier­pieniem bliźniego. 

aforyzm
zebrał 92 fiszki • 24 października 2012, 11:13

Oddział opieki paliatywnej...

Codzien­nie doświadczam
małych cudów
gdy do­tykam zim­nych już dłoni
a te na chwilę stają się
jak­by cieplejsze
dopóki od­dech trwa…
i ten uścisk pożegnania
na gra­nicy, której ja 
już nie mogę przekroczyć…
Naj­gor­sze jest jed­nak to 
gdy człowiek umiera [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 88 fiszek • 23 października 2012, 02:21

Poez­ja, która pow­sta­je po to, by in­nym za­dawać ból zaz­wyczaj nie przet­rwa zbyt długo w ludzkiej pa­mięci, po­nieważ jest pi­sana tyl­ko na pot­rzebę chwi­li lub z za­wis­tnych po­budek. Na­tomiast poez­ja, która rodzi się z pot­rze­by miłości, tęskno­ty i nadziei, że można żyć le­piej, pełniej, zgod­niej, zos­ta­nie nie tyl­ko za­pamięta­na ale też za­pisze się w ludzkich ser­cach i będzie trwać wiecznie. 

aforyzm
zebrał 60 fiszek • 22 października 2012, 20:41

Cier­piąc niedolę
sta­jemy się wrażliwsi
na małe rzeczy 

haiku
zebrał 88 fiszek • 21 października 2012, 09:42

Naj­częściej ludzie biorą na języ­ki ta­kie ob­ra­zy, które nig­dy nie dały się zam­knąć w ich ramy. 

aforyzm
zebrał 62 fiszki • 19 października 2012, 19:07

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]