Seneka 18, teksty z marca 2014 roku

10 tekstów z mar­ca 2014 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Ważniej­sze od gwiazd były dla mnie jej dłonie, które moc­no ścis­kałem, gdy nasze dusze zajęte były ok­ry­waniem ma­gicznych połaci ga­lak­tycznych wysp... szko­da tyl­ko, że zaw­sze była tak bar­dzo pochłonięta niebem, że nig­dy nie od­wza­jem­niła mo­jego uścisku. 

aforyzm
zebrał 93 fiszki • 27 marca 2014, 07:02

Co­raz częściej mi­jam ludzi obojętnie, bo od­noszę wrażenie, że są zbyt ideal­ni... a ja chciałbym ko­muś ofiaro­wać tyl­ko swoją miłość. 

aforyzm
zebrał 146 fiszek • 26 marca 2014, 08:51

Cza­sem ludzkie ser­ca są zbyt twar­de, by dać szan­se pal­com poczuć miękkość kamieni... 

aforyzm
zebrał 87 fiszek • 25 marca 2014, 12:30

Cza­sem tyl­ko marze­nia dają jakąś nadzieję, by nie zwariować 

aforyzm
zebrał 79 fiszek • 24 marca 2014, 17:41

Są ta­kie dziw­ne, życiowe pow­ro­ty, w których miej­sca wy­dają się na­dal bar­dzo blis­kie, lecz ludzie w nich są już całkiem obcy… 

aforyzm
zebrał 107 fiszek • 23 marca 2014, 11:16

Trud­no iść ra­mię w ra­mię ku lep­szej przyszłości, jeśli nie miało się dob­rej wo­li stanąć twarzą w twarz i pochy­lić się nad trudną, wspólną historią. 

aforyzm
zebrał 77 fiszek • 21 marca 2014, 09:08

Są ta­kie nieba błęki­ty, które nie ro­bią już na mnie większe­go wrażenia, bo jeśli kocham tę je­dyną, pos­trze­gam niebo z in­ne­go pun­ktu widzenia… 

aforyzm
zebrał 101 fiszek • 19 marca 2014, 09:38

:)

Nie wiem, co cze­ka mnie jutro
chcę cie­szyć się z te­go, co mam
wyrzucę na zaw­sze z duszy smutek
stanę się chwilą… co mi tam…

Ułożę puzzle dob­rych chwil w całość
ta­ki kra­job­raz duszy z ra­dością tęczy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 82 fiszki • 9 marca 2014, 12:21

Rytuały...

Za­palam świecę
w po­koju pus­tka i cisza
tyl­ko ser­ce ja­koś tak
moc­niej bije
jak­by chciało od życia
cze­goś więcej…
do­tykam kil­ku zdjęć
modlę się
gaszę płomień
zasypiam…
tak właśnie zaw­sze
za tobą tęsknię… 

wiersz
zebrał 80 fiszek • 3 marca 2014, 09:51

Prag­nienie by­cia ra­zem, trze­ba naj­pierw poczuć w naszych duszach, inaczej łat­wo możemy stać się niewol­ni­kami te­go, czym zachwycą się nasze ciała… 

aforyzm
zebrał 181 fiszek • 2 marca 2014, 07:58

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]