Seneka 18, teksty z marca 2013 roku

14 tekstów z mar­ca 2013 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Ta Wielka Noc jest inna...

Ta Wiel­ka Noc jest inna
mi­mo, że na dworze zima
ludzie po­dają so­bie dłonie
bez rękawiczek…

Ta Wiel­ka Noc jest inna
mi­mo, że na dworze zima
ludzie przy­noszą kwiaty
do przyd­rożnych kapliczek…

Ta Wiel­ka Noc jest inna
mi­mo, że na dworze zima
wszys­tkie drzwi są otwarte
i ser­ca śliczne…

Ta Wiel­ka Noc jest inna
mi­mo, że na dworze zima
lecz…czy to nie jest tyl­ko sen?
od­po­wiedź przy­niesie sza­ry dzień… 

wiersz
zebrał 76 fiszek • 31 marca 2013, 11:00

Jakże często ma­lut­kie ziaren­ko wątpli­wości pot­ra­fi zachwiać wielką skałą zaufania... 

aforyzm
zebrał 94 fiszki • 30 marca 2013, 08:43

Jeszcze was kiedyś wszys­tkich rozliczą
drodzy rządzący, sza­now­ni posłowie
za tych, w których za­bija­liście życie
prze­rywając te­rapie antynowotworową. 

aforyzm
zebrał 70 fiszek • 29 marca 2013, 09:42

Cho­ciaż wy­daje nam się, że umiera­my przez miłość wiele ra­zy, ale tak nap­rawdę to ta pier­wsza nies­pełniona miłość za­bija, bo prze­cież tyl­ko raz można um­rzeć…Każda ko­lej­na miłość może dać nam je­dynie nadzieję na zmar­twychwsta­nie…aby móc wyjść z gro­bu i zaufać jeszcze raz. 

aforyzm
zebrał 80 fiszek • 28 marca 2013, 16:03

Ciekaw­skim wzrokiem
wodzi­my tu i ówdzie
szu­kając wiosny… 

haiku
zebrał 70 fiszek • 27 marca 2013, 12:05

Naj­prościej życzyć szczęścia, gdy w nie­szczęściu wo­li trwa­nia brak… 

aforyzm
zebrał 77 fiszek • 26 marca 2013, 10:35

No­woczes­ność uka­zuje nam, dokąd możemy w swoim życiu dojść…zaś pros­to­ta, wiara i po­kora, co będzie nam pot­rzeb­ne po dru­giej stronie... 

aforyzm
zebrał 80 fiszek • 24 marca 2013, 09:47

Skrom­ność jest w sta­nie pod­bić niemal wszys­tkie ser­ca dopóki nie zacznie wska­zywać na ko­nie­czność poz­by­cia się przepychu… 

aforyzm
zebrał 80 fiszek • 18 marca 2013, 09:33

Jak bar­dzo jes­teśmy dla siebie blis­cy często do­wiadu­jemy się do­piero wte­dy, gdy jes­teśmy od siebie zbyt bar­dzo daleko… 

aforyzm
zebrał 89 fiszek • 17 marca 2013, 10:17

In­ternet to ta­kie dziw­ne zja­wis­ko…pot­ra­fi zbliżyć ludzi, gdy są od siebie da­leko i od­da­lić, gdy są bar­dzo blisko… 

aforyzm
zebrał 97 fiszek • 12 marca 2013, 14:18

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]