Seneka 18, teksty z marca 2012 roku

13 tekstów z mar­ca 2012 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Jeśli zechcesz...

Jeśli kiedyś zechcesz mnie odnaleźć
nie szu­kaj tam gdzie kłótnie słychać
tam tyl­ko mie­szka ludzka nienawiść
i w maskę mądrości przeb­ra­na pycha…

Jeśli kiedyś zechcesz mnie odnaleźć
nie szu­kaj miej­sc gdzie ka­mieni pełno
tam zaw­sze znaj­dziesz ludzka zawiść
tam każdy ka­mień prag­nie być perłą…

Jeśli kiedyś zechcesz mnie odnaleźć
przyjdź do przyd­rożnej sa­mot­nej kapliczki
i z czys­tym ser­cem uczyn­ki swo­je przynieś
i po­zapa­laj zgaszo­ne łza­mi świeczki… 

wiersz
zebrał 48 fiszek • 31 marca 2012, 11:13

Gdy wszys­cy wokół nie dają ci żad­nych szans…to znaczy, że od tej chwi­li ot­rzy­mujesz od nich błogosławieństwo na do­kony­wanie rzeczy niezwykłych… 

myśl
zebrała 161 fiszek • 29 marca 2012, 08:29

Ulotność...

Niekiedy spo­tyka nas miłość
opa­da z nieba jak piórko na dłoń
a my, za­miast ją chro­nić, zdmuchujemy
zwa­lając winę na wiatr... 

wiersz
zebrał 50 fiszek • 27 marca 2012, 16:48

W blasku świec...

W blas­ku świec wyglądasz najpiękniej
sku­piona wyłącznie na pat­rze­niu na mnie
jak gram na gi­tarze dla ciebie piosenkę
pie­szcząc stru­ny pal­ca­mi…tak nieporadnie…

W blas­ku świec naj­piękniej się uśmiechasz
per­listym zap­rosze­niem do bram namiętności
a ja zaw­stydzo­ny na twój [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 57 fiszek • 17 marca 2012, 11:04

Online nocą...

Dzi­siej­szej no­cy zno­wu byłaś online
w og­ro­dach moich wierszy
i choć uważasz, że piszę tak dziecinnie
czy­tając, do­tykałaś opuszka­mi swoich piersi…

Ga­siłaś prag­nienie rosą z moich traw
upa­jałaś się uro­kiem pol­nych kwiatów
chłonęłaś za­pach żywi­cy i drew­nianych chat
z bo­ciani­mi gniaz­da­mi na spadzis­tym dachu…

Jeśli jut­rzej­szej no­cy też będziesz online
w moich og­ro­dach wierszy
wielok­ropki zap­ro­wadzą cię do in­nej krainy
w której to ja będę…wierszem… 

wiersz
zebrał 52 fiszki • 16 marca 2012, 09:12

Przyjdź przebrana w wiosnę...

Przyjdź do mnie wraz z nad­chodzącą wiosną
uwiedź aro­matem kiełkującej trawy
niech sprag­nione roz­kwi­tu pączki ust moich dotkną
tak od nie­chce­nia, lub cho­ciażby dla zabawy…

Pieść ciało mo­je skrzydłami bar­wnych motyli
po­budzaj zmysły za­pachem dziewicze­go la­su
pukaniem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 46 fiszek • 15 marca 2012, 09:12

Okruchy życia...

Mając naj­większy skarb…siebie
chcieli mieć jeszcze więcej
pięli się go góry
po­konując ko­lej­ne szczeble
by nie od­sta­wać od innych…

Ich dialo­giem były krótkie słowa
rzu­cane między pokojami
w pośpie­chu poranka…
na­wet pies nie wiedział
czy ma machać ogo­nem czy się bać…

Spo­tyka­li się tyl­ko na kil­ka chwil
późny­mi wieczorami
przed zaśnięciem
by przy­tulić się do siebie
plecami… 

wiersz
zebrał 44 fiszki • 14 marca 2012, 09:26

Pamiętam...

Są miej­sca, w których słońca naj­piękniej zachodzą
a nad dniem władzę przej­mu­je cza­rujący wieczór
tam zaz­wyczaj owiane ma­gią uczu­cia się w nas rodzą
i za­pisują się w ga­leriach serc aż po samą wieczność…

Pa­miętam jed­no z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 44 fiszki • 13 marca 2012, 09:56

Okruchy życia...

Krzywdzisz
każde­go dnia dotkliwiej
cza­sami tyl­ko brak pieniędzy
poz­wa­la ci
przej­rzeć na oczy
dos­trzec swoją małość
i poczuć przez chwilę wstyd…

Stań wte­dy z boku
a uj­rzysz strach w oczach bliskich
i jeśli nie chcesz dla nich
trzeźwym być
za­pij się na śmierć, al­bo odejdź
zam­knij drzwi
by mog­li spo­koj­nie żyć… 

wiersz
zebrał 43 fiszki • 12 marca 2012, 09:18

Nie pytaj o nic, gdy szorstką dłonią cię dotykam...

Cza­sami nie wys­tar­czą tylko
dob­re słowa
i naręcza oko­licznościowych kwiatów
by pięknie ra­zem być…

Cza­sami nie wys­tar­czy nawet
poświęca­nie czasu
na blis­kość i pocieszanie
w pochmur­ne dni…

Cza­sami nie wys­tar­czą też
wspólne ko­lac­je
przy akom­pa­niamen­cie muzyki
i w do­tyku ciał…

Cza­sami trze­ba za­kasać rękawy
zapomnieć
o przy­jem­nościach i pięknych chwilach
i do ciężkiej pra­cy iść…

Nie py­taj mnie więc, dlacze­go czasami
nie jes­tem romantyczny
i mam ta­kie szor­stkie dłonie
gdy cię dotykam… 

wiersz
zebrał 45 fiszek • 9 marca 2012, 08:16

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]