Seneka 18, teksty z marca 2011 roku

23 teksty z mar­ca 2011 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Chcę poczuć...

Bądź delikatna…dotykaj
zmysłowo niczym motyl
ko­niu­szka­mi skrzydeł…
Chcę poczuć lek­kość każdej pieszczoty…

Bądź namiętna…całuj
głod­ny­mi ustami
do ut­ra­ty tchu…do nasycenia…
Chcę poczuć moc pocałunku…

Bądź szalona…ściskaj
przy­ciągaj mnie, drap…
z całych sił… aż do bólu…
Chcę poczuć siłę two­jego pragnienia… 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 31 marca 2011, 07:55

Obietnice...

Pójdę z tobą choćby na ko­niec świata…
obiecywałaś…
A ja głupi wie­rzyłem,…bo przecież
za świadków miałem każdy
zachód słońca i wszystkie
gwiaz­dy wspólnych no­cy letnich…

Gdy zacho­rowałem po­wie­działaś, że
to tyl­ko były słowa wypowiedziane
w ek­scy­tac­ji ciała i chwili…
Nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 30 fiszek • 30 marca 2011, 07:56

Sieć jest jak dno oceanu…można w niej zna­leźć za­topione okręty, nie wy­buchłe mi­ny i pocho­wane w głębi­nach perły… 

aforyzm
zebrał 253 fiszki • 29 marca 2011, 11:53

Naiwne pytania...

Przy­pad­ko­we otar­cie się dłońmi…
dłuższe spot­ka­nie oczu…
bez przep­raszam…bez słów…
tak jak­by dusz ta­jem­na rozmowa…
Bez­senna noc…
po­piel­niczka bar­dziej pełna niż zazwyczaj…
i kil­ka py­tań naiwnych…
czy myślisz też o tym samym?
czy może ko­lej­ny raz…
tyl­ko się minęliśmy? 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 27 marca 2011, 08:48

Przyjaźń...

Wycinek…diagnoza…nowotwór…
Nie płacz…to nie wyrok…
Tyl­ko… ko­lej­ny etap życia
przez który przej­dziemy już razem…
W ten czas będę z tobą bliżej niż zazwyczaj
Mo­ja Przyjaźni…
Wszys­tko in­ne odłożę na później…
Posłucham bi­cia two­jego serca
uważniej…
W oczy spojrzę…głębiej…
Do­tykiem roz­go­nię zwątpienie…
A gdy wyz­dro­wiejesz podziękuję ci,
że poz­wo­liłaś mi być swoim aniołem… 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 26 marca 2011, 10:53

Rozpłynąć się w dotyku...

Og­nik świecy i smużka dy­mu z kadzidełka
tańczą w rytm muzyki
Do­pie­szczam ko­lację wykwintną
nie za­pomi­nając o szam­pa­nie i truskawkach…
Ta­ki wi­dok zas­ta­jesz
gdy wra­casz z pra­cy wieczorem…
Uśmie­chasz się nieśmiało, lecz zalotnie
tak jak kiedyś, gdy pierwszy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 31 fiszek • 25 marca 2011, 11:59

Nie muszę ruszać się z miej­sca by od­by­wać naj­piękniej­sze podróże…Wys­tar­czy, że położę się, zam­knę oczy i wsłucham się w piękno muzyki… 

myśl
zebrała 271 fiszek • 24 marca 2011, 08:18

* * *

Szu­kasz przyjaźni…
a mi­mo to zaw­sze tyl­ko się mijamy…
jes­teś tak bar­dzo samotna…
a przy­jaźń za­mykasz w ramy…

Przechodzę obok…
ty się przez płacz uśmiechasz…
po­daję ci dłoń i zapraszam…
ty zwlekasz…

Szu­kasz słowem… choćby ok­ruszka przyjaźni…
a gdy ci ją [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 37 fiszek • 23 marca 2011, 08:35

Nie muszę korzys­tać z żad­nych rad, ale jes­tem szczęśli­wy, że jest ktoś, kto o mnie chce się troszczyć…In­ni ta­kiego szczęścia nie mają… 

myśl
zebrała 234 fiszki • 19 marca 2011, 12:20

Zaw­sze można odejść dokądkol­wiek oczy po­niosą… Nie zaw­sze jed­nak można wrócić skąd się odeszło… 

aforyzm
zebrał 346 fiszek • 18 marca 2011, 13:45

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]