Seneka 18, teksty z marca 2010 roku

26 tekstów z mar­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Dob­re ser­ce to naj­lep­sza religia. 

myśl dnia z 28 stycznia 2014 roku
zebrała 195 fiszek • 31 marca 2010, 07:21

War­tościowy mężczyz­na widzi w ko­biecie świąty­nię kocha­nia,pros­tak uczy­ni zeń co naj­wyżej obiekt pożądania. 

myśl
zebrała 157 fiszek • 30 marca 2010, 07:36

Obok rodziców szło dziecko.
Zain­te­reso­wało się bez­domnym człowiekiem leżącym na ław­ce,pta­kiem ze złama­nym skrzydłem,uk­rzyżowa­nym Chrys­tu­sem w przyd­rożnej kapliczce.
A was rodziców co zainteresowało? 

myśl
zebrała 116 fiszek • 29 marca 2010, 06:45

Gdy go­nit­wa myśli kos­ma­tych nas­ta­nie tam się kończy przy­jaźń zaczy­na kochanie. 

myśl
zebrała 159 fiszek • 28 marca 2010, 10:50

Cza­sami wys­tar­czy jed­no spoj­rze­nie a cza­sami cała wie­czność to zbyt mało by zna­leźć miłość. 

myśl
zebrała 152 fiszki • 27 marca 2010, 00:20

Ma­kijaż pod­kreśla urodę ko­biety ale to uśmiech czy­ni ją piękną. 

myśl
zebrała 200 fiszek • 26 marca 2010, 09:32

I w swoim cier­pieniu od­naj­dziesz ra­dość jeśli je­go ce­lem będzie ra­towa­nie czy­jegoś życia lub włas­nej duszy. 

myśl
zebrała 120 fiszek • 25 marca 2010, 09:25

Za­nim potępisz człowieka za je­go in­ność, zde­finiuj wpierw czym jest nor­malność i po­każ jak sam zgod­nie z nią żyjesz. 

myśl
zebrała 160 fiszek • 24 marca 2010, 11:04

Kochaj by służyć miłości a nie by miłość pod­porządko­wywać swo­jemu kochaniu. 

myśl
zebrała 112 fiszek • 23 marca 2010, 16:22

Gdzie chór dob­roczyńców wrzeszczy w niebo głosy,tam naj­rzadziej doświad­czysz płynącej z ser­ca pomocy. 

myśl
zebrała 85 fiszek • 22 marca 2010, 11:12

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]