Seneka 18, teksty z maja 2014 roku

16 tekstów z ma­ja 2014 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Moc słów...

Cza­sem słowa budzą dreszcze
są jak muśnięcia
drżących ust
po sprag­nionej skórze
aż chciało by się pragnąć więcej
być bliżej
by unieść się do nieba
w tańcu ciał
i jak płoche motyle
opaść ra­zem w zachwycie
całować dłoni puls
i kochać się dzi­ko, namiętnie
bez słów
całe życie... 

erotyk
zebrał 113 fiszek • 30 maja 2014, 11:39

Podróż w czasie...

Są chwi­le, w których tyl­ko ze­gar tyka
a tlący się płomień świecy
prze­nosi mnie w świat wspomnień…
ot­wieram jeszcze raz listy
pok­ry­te pa­tyną czasu
wgłębiam się w sens literek
za­gubionych gdzieś w gąszczu
za­suszo­nych płatków róż
i pieczęci twoich [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 78 fiszek • 29 maja 2014, 21:44

Na­wet w naj­większym cier­pieniu można dos­trzec naj­piękniej­sze od­ruchy miłości… wys­tar­czy tyl­ko spoj­rzeć na ludzi, którzy pot­ra­fią trwać do końca, pod czyimś krzyżem. 

aforyzm
zebrał 111 fiszek • 28 maja 2014, 16:17

Gdybyś...

Gdy­byś tyl­ko pragnęła być
blisko
niepot­rzeb­ne byłyby słowa
niewypowiedziane
ani pachnące wiosną lis­ty
wy­syłane donikąd
gdy­byś tyl­ko pragnęła być
blisko
byłabyś wszys­tkim dla mnie
całym światem...
lecz ty wo­lałaś być tylko
myślą… 

wiersz
zebrał 154 fiszki • 19 maja 2014, 12:00

Cza­sem jes­teśmy zbyt da­leko by zos­tać i zbyt blis­ko by odejść… 

aforyzm
zebrał 136 fiszek • 17 maja 2014, 07:44

Jest ta­ki ból sa­mot­ności, który roz­ry­wa ser­ce z po­wodu bra­ku ludzkich dłoni, mi­mo, że dom z po­zoru wy­pełniony jest blis­ki­mi ludźmi i tym, co niezbędne do szczęśli­wego życia… 

aforyzm
zebrał 89 fiszek • 16 maja 2014, 10:54

Dzwonki...

Codzien­nie wi­duję ją 
przy furtce
do­tyka kwiatów
które głod­ne pieszczot
wym­knęły się dzwonkami
po­za gra­nice ogrodzenia…
zamyślona
kon­tem­plu­je chwilę
a później
ta­necznym krokiem
zni­ka za ro­giem ulicy…
a ja nieśmiały
wychodzę jej na spotkanie
zaw­sze za późno
tyl­ko jej za­pach cza­sami zastaję
przy furtce
i kil­ka niepo­kor­nych dzwonków
wpat­rzo­nych w miejsce
w którym znikła… 

wiersz
zebrał 78 fiszek • 14 maja 2014, 07:12

Mógłbym...

Mógłbym przekłuć so­bie uszy
i założyć kolczyki
po­kazać ja­ki jes­tem trendy…
mógłbym na­wet wdziać sukienkę
i uma­lować usta
udo­wod­nić, że już zszedłem
z drzewa…
mógłbym… tyl­ko po co ?
wolę iść swoją drogą
jes­tem prze­cież mężczyzną
i po­zos­tanę sobą… 

wiersz
zebrał 77 fiszek • 13 maja 2014, 17:45

Rozkojarzenie...

Myślałem, że to motyl
a to Ty musnęłaś mnie ustami
gdy cze­kając
leżałem stęskniony na trawie…
ust twych dotyk
po­myliłem ze skrzydłem
głupio mi 
bo prze­cież całowałem cię
mi­liony razy
a drżenia twoich warg
nie zapamiętałem… 

wiersz
zebrał 88 fiszek • 12 maja 2014, 20:37

Roz­miar szczęścia za­pisu­je się w in­tensyw­ności do­tyka­nia ukocha­nej oso­by… i nie­szczęścia również, gdy pal­ce co­raz częściej nat­ra­fiają już tyl­ko na wiatr… 

aforyzm
zebrał 85 fiszek • 11 maja 2014, 08:37

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]