Seneka 18, teksty z maja 2012 roku

10 tekstów z ma­ja 2012 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Lubię...

Lu­bię, gdy zaw­sze da­jesz z siebie wszystko
w do­tyk za­mieniasz wszys­tkie swo­je emocje
jes­teś wul­ka­nem go­rejącym i la­sem cichym
prag­niesz de­likat­nie lecz cza­sami też mocniej…

Lu­bię, gdy głębo­ki po­całunek jest zaproszeniem
do miej­sc, które dla in­nych stanowią [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 31 maja 2012, 08:49

Nie żałuję zachodów słońca, które podzi­wiałem z kimś, kto później od­szedł…żałuję ta­kich zachodów, które tak bar­dzo pochłonęły moją uwagę, że nie zauważyłem is­to­ty obok, która chciała ze mną być… 

aforyzm
zebrał 17 fiszek • 30 maja 2012, 08:23

Rumianki...

Nic nie mówię, by nie spłoszyć tej chwili
w której sub­telnie do­tykasz rumianków
tyl­ko płat­ki trze­począ jak skrzydłami motyle
kładąc się dy­wanem do nieba krużganku…

Nic nie mówię, niech ru­mian­ki śpiewają
pieśń dziękczynną za do­tyk twoich palców
ja [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 28 maja 2012, 07:26

Okruchy życia...

Miłość przyszła do mnie
tak cichutko
jak lot mo­tyla w rumiankach
jak mo­je życie…

Nie byłem go­towy na uczucia
nie miałem nawet
cuk­ru na osłodze­nie herbaty
i masła, by pos­ma­rować chleb…

Nie miałem nic, co mógłbym jej dać
a ona…spoj­rzała w mo­je oczy
i od­na­lazła w nich wszystko
cze­go szukała… 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 27 maja 2012, 08:58

Gdy chłod­na kal­ku­lac­ja wrażli­wość ludzką wy­cisza, wte­dy spon­ta­nicznie brzmi je­dynie cisza. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 13 maja 2012, 11:07

Lubię...

Lu­bię od­kry­wać ciebie wierszem
stro­fa po stro­fie do­tykać
me­tafor two­jej duszy…
i wpla­tać te pe­rełki w tęczę
naj­piękniej­szych słów
i re­cyto­wać ci co wieczór
przy mu­zyce Fryderyka
w blas­ku świec
aż do pier­wsze­go dotyku…

Lu­bię, gdy wier­sz mnie odkrywa
zagląda [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 12 maja 2012, 10:13

Lubię...

Lu­bię leżeć pod tobą
widzieć każdy dreszcz
i mi­mikę twarzy...
lubię
w dłoniach czuć
two­je jędrne piersi
i opuszka­mi kciuków pieścić
na­pięte jak stru­ny sutki
i ścis­kać cię moc­no do siebie
lubię
gdy lek­ka jak mo­tyl opadasz
składając pier­si na mo­jej klatce… 

erotyk
zebrał 10 fiszek • 11 maja 2012, 06:48

To prze­cież jest tyl­ko przy­jaźń...Cho­ciaż przyz­nać muszę, że gdy widzę ją w mok­rym pod­koszul­ku tak ja­koś ser­ce szyb­ciej mi bije… 

myśl
zebrała 14 fiszek • 10 maja 2012, 06:55

Wolę być w grze, smu­cić się z przeg­ra­nych i ra­dować z suk­cesów, niż być tyl­ko bez­na­miętnym widzem, wpat­rzo­nym w je­den pun­kt...włas­nej samotności. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 9 maja 2012, 16:03

Anioł...

Cza­sami aż nie chce mi się wierzyć
że spot­kało mnie szczęście
ta­ki anioł, który dzieli ze mną mo­je sza­re życie…

Nie pot­ra­fię wytłumaczyć tej ma­gii radości
bo, gdy uśmie­cha się
śmieją się z nią wszys­tkie mo­je smutne [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 8 maja 2012, 17:08

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]