Seneka 18, teksty z maja 2011 roku

24 teksty z ma­ja 2011 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Dotyk...

Tak bar­dzo chciałbym cię dotknąć
ale nieśmiałość pa­raliżuje
mo­je palce…
Ty­le ra­zy marzyłem
uwol­nić two­je piersi
by w moich dłoniach
od­na­lazły swój praw­dzi­wy dom…
ale two­ja uro­da jest silniejsza
od mo­jej odwagi...
Onieśmielasz mnie…
Ale gdy tyl­ko wrócę do domu
na­piszę do ciebie list
i za­pytam w zda­niach niedokończonych
czy też te­go pragniesz… 

wiersz
zebrał 44 fiszki • 31 maja 2011, 11:58

* * *

Miłość,…czym ona jest?
Czy chwilą uniesień
można jej de­finicję tłumaczyć…?
A może miłość to nie uniesienia
a by­cie blis­ko człowieka
na które­go już nikt nie czeka…?
A może miłość to po prostu
Ty i ja…i nasze spra­wy przyziemne…?
Pod­da­je się…nie wiem, co to miłość…
ale przyrze­kam… jest to całkiem przyjemne… 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 30 maja 2011, 11:31

Świat prawie doskonały...

Tak dużo tu­taj świętych
aż oczy bolą od blas­ku ich aureoli…
Tak dużo tu­taj aniołów
aż trud­no oddychać
po­wiet­rzem zmąco­nym
trze­poczący­mi skrzydłami…
Jed­ni chcą być piękniej­si od drugich…

Na każdym ro­gu solaria
sa­lony urody…
przed­nie perfumerie…
kon­kursy piękności…
Tyl­ko, że w tym wszystkim…
piękna człowieka brak…
ciepła uczuć i naturalności… 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 29 maja 2011, 08:22

Na­wet gdy znaj­du­jesz się pod wo­zem, to jeszcze nie tra­gedia… dopóki pod­trzy­mują go koła… 

myśl dnia z 9 maja 2017 roku
zebrała 223 fiszki • 28 maja 2011, 10:07

Malarka słów...

Ma­lar­ka
słów nig­dy ni­komu niewypowiedzianych
na głos…
scho­wanych gdzieś w za­kamar­kach duszy
jak perły w skorupach…
Tworzy…czaruje…urzeka…
Czy jest aniołem…?
Czy tyl­ko człowiekiem…?
Nie wiem…
ale zaw­sze na jej wier­sze czekam… 

wiersz
zebrał 31 fiszek • 27 maja 2011, 12:56

Okruchy życia...

Życie roz­sy­pało się jej jak roz­bi­ty kryształ
nie miała sił już go składać
dla­tego było jej wszys­tko jedno…
Wędrując z ba­ru do baru
szu­kała rozgrzeszenia…
No­ce wśród ludzi koiły ból…
za dnia wra­cała do domu
tyl­ko na chwilę…
Później już [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 29 fiszek • 26 maja 2011, 10:30

Nie przej­muj się zbyt­nio kry­tyką…Pat­rz raczej na do­kona­nia oso­by, od której ona wypływa…Często oka­zuje się, że je­dyną rzeczą, jaką pot­ra­fi ro­bić le­piej od ciebie jest właśnie kry­tyko­wanie innych… 

aforyzm
zebrał 304 fiszki • 25 maja 2011, 11:30

Kon­flik­to­wi ludzie nig­dy nie us­taną w kry­tyko­waniu in­nych. Są w sta­nie na­wymyślać na­wet niebu, że zbyt słabo świeci słońcem…Tyl­ko nie wiedzą, że to nie jest wi­na nieba…to oni sa­mi sobą sta­nowią ciemną chmurę zasłaniającą wszel­ki przebłysk jas­ności i dla­tego pop­rzez swój egoizm po­zos­tają śle­pi na piękno te­go świata… 

myśl
zebrała 143 fiszki • 24 maja 2011, 07:30

* * *

Przyj­dzie czas, że ujrzysz
swój wymarzony
wol­ny Kaukaz…
Powędru­jesz wśród gór
ot­rzesz łzy
na­pot­ka­nym sierotom…
Po­witasz bo­haterów
którzy nig­dy się nie poddali…
i tych, którzy odeszli
ale ich trud nie był nadaremny…
Jes­teśmy z tobą całym sercem
bo ty jes­teś jed­nym z nas
wsławiając nasz kraj
sztuką uczci­wej walki
która przyb­liża cię do mistrzostwa…


Ma­medo­wi Khalidovi 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 23 maja 2011, 09:47

Listek z życia...

Miałem bar­dzo zły dzień. W pra­cy już z ra­na zakłócił mój spokój ner­wo­wy klient. Później pop­suły się dwie maszy­ny co zakłóciło pro­duk­cję. Byłem pod­de­ner­wo­wany, ale sta­rałem się nie oka­zywać mo­jego sta­nu ducha [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 22 maja 2011, 09:21

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]