Seneka 18, teksty z maja 2010 roku

24 teksty z ma­ja 2010 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Okręty z naj­piękniej­szą poezją często wypływają z portów ludzkich łez. 

myśl
zebrała 181 fiszek • 31 maja 2010, 07:08

Uśmie­chnij­my się do siebie i poszu­kaj­my naj­pierw te­go co nas łączy…a zo­baczysz jak dzięki ta­kiej pos­ta­wie cu­dow­nie po­kona­my wszys­tkie przeszko­dy które nas jeszcze dzielą. 

myśl
zebrała 147 fiszek • 30 maja 2010, 09:40

Każde spot­ka­nie z moimi pra­cow­ni­kami roz­poczy­nam po­daniem ręki…
To znak po­koju i równości…
Równości między pa­nią z ser­wi­su sprzątające­go,pra­cow­ni­kami,kierow­ni­kiem i mną.
Dokład­nie w ta­kiej kolejności… 

myśl
zebrała 191 fiszek • 23 maja 2010, 09:41

Na­wet gdy­by zły los miotał na­mi jak rwąca rze­ka miota łupinką orzecha, nie traćmy nadziei…
Zaw­sze jest ja­kiś brzeg do które­go za­winiemy by roz­począć no­we życie... 

myśl
zebrała 201 fiszek • 22 maja 2010, 07:29

Do­tykiem pragnę ci prze­kazać swoją miłość… błądząc opuszka­mi palców po dziewiczej krainie two­jego ciała dos­ko­nałego, gdzie szep­ty jak płochy lot mo­tyli przep­la­tać się będą z na­miętnościami…uniesieniami i do tchu ut­ra­ty pocałunkami… 

myśl
zebrała 161 fiszek • 20 maja 2010, 09:22

W płat­kach róży za­pisuję miłość swoją…i tkam z nich dy­wan byś nig­dy nie po­raniła stóp swoich w wędrówce naszej codzienności… 

myśl
zebrała 169 fiszek • 19 maja 2010, 06:23

W źdźble tra­wy od­na­lazłem sens is­tnienia…w prze­latującym mo­tylu od­kryłem wrażli­wość swo­jej duszy…w człowieku miłość uka­zała mi swo­je piękno… 

myśl
zebrała 166 fiszek • 18 maja 2010, 06:23

Gdy ra­dość masz w ser­cu każdy kwiat od­wza­jem­ni twój uśmiech. 

myśl
zebrała 222 fiszki • 17 maja 2010, 11:57

Osiągając dno nie zna­lazłem tam pe­reł ani skarbów, ja­kie obiecała mi wódka.
Ale spot­kałem tam anioła, który ofiaro­wał mi coś więcej…dał mi narzędzia za po­mocą których z de­sek doświad­czeń za­topionych tam ludzkich wraków zbu­dowałem dra­binę dzięki której wy­dos­tałem się na po­wie­rzchnię by roz­począć no­we życie i stać się aniołem dla innych. 

myśl
zebrała 167 fiszek • 16 maja 2010, 08:23

Mo­hero­wa bizneswoman

Mo­hero­wy be­ret so­bie ufundowała.
A resztę oszczędności w Tadzia zainwestowała. 

myśl
zebrała 143 fiszki • 15 maja 2010, 06:49

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]