Seneka 18, teksty z lutego 2014 roku

9 tekstów z lu­tego 2014 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Są ta­kie światła, które wy­palają się z chwilą wpłynięcia pier­wsze­go rachun­ku za prąd… 

aforyzm
zebrał 75 fiszek • 28 lutego 2014, 16:23

Poez­ja to ta­ka ma­giczna przes­trzeń na wszys­tkie życiowe ucieczki… 

aforyzm
zebrał 86 fiszek • 26 lutego 2014, 07:45

Chwile...

Cza­sem ot­wieram się przed nią
zbyt bardzo
bo wierzę, że jeśli kochać
to tak trzeba
i zwie­rzam się zbyt szybko
z siebie
zbyt na­miętnie ją dotykam
i chłonę…
błądzę pal­ca­mi po jej ciele
by­wa też
że staję się dla niej dreszczem
lecz zawsze
kiedy ją proszę… zostań…
szep­tem odpowiada
kocha­ny… pocze­kaj­my jeszcze… 

erotyk
zebrał 103 fiszki • 16 lutego 2014, 11:39

Jest ta­ka gra­nica sa­mot­ności, za którą można się pot­knąć, już tyl­ko o swój grób ... 

aforyzm
zebrał 98 fiszek • 9 lutego 2014, 08:27

Muzyka dusz...

Do­tykam cię
a ty dłoń moją prowadzisz
do miej­sc sekretnych
uno­sisz się
i opa­dasz jak płatek
tar­ga­ny wiatrem
jak piórko...
ścis­kam cię mocno
by upew­nić się czy to nie sen
i us­ta­mi przywieram
do twoich ust
nies­po­koj­nych, drżących
spragnionych
łapczywie
spi­jamy słowa swoje
niewypowiedziane
te z głębi duszy
które [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 99 fiszek • 8 lutego 2014, 11:16

Okruchy życia...

Cza­sem pragnienia
wy­biegają zbyt szyb­ko
przed myśli, przed miłość
jak skry duszy niespokojnej
pełnej sprzeczności
parzą nas og­niem bólu
a my bojąc się samotności
szu­kamy spełnienia
te­raz, już, cza­sem aż na siłę
by­le czuć się kochanym
cho­ciaż dob­rze wiemy
że to wszys­tko bez sensu
że to tyl­ko na chwilę… 

wiersz
zebrał 68 fiszek • 7 lutego 2014, 09:06

Okruchy życia...

Cza­sem nieszczęścia
zbliżają nas do siebie najbliżej
gdy zły los
ga­si nam wszys­tkie nadzieje
Nie zna­my się lecz chętniej
po­daje­my so­bie dłoń
dźwi­gamy się wza­jem­nie
z ot­chłani łez
i na każdym życiowym zakręcie
trzy­mamy się już razem
by nie przejść przez życie
po omacku… 

wiersz
zebrał 67 fiszek • 6 lutego 2014, 13:51

Takie tam...

Je­dyne, co miałem
to ko­minek przerobiony
z kaf­lo­wego pieca
kil­ka ru­pieci, ja­kieś łóżko
ku­pione na targu
w pośpiechu
stół a na nim zaw­sze świeca
by og­rzać pustkę
którą no­siłem w sercu
łazienkę i kil­ka płytek położonych
nieprofesjonalnie
kuchnię ma­lutką bez okna
na sznur­kach suszone [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 72 fiszki • 2 lutego 2014, 09:07

Każda de­likat­ność ma w so­bie ek­splozję mo­cy… gdy wy­buchasz jak wul­kan a sprawcą jest dotyk… 

aforyzm
zebrał 78 fiszek • 1 lutego 2014, 19:01

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]