Seneka 18, teksty z lutego 2013 roku

22 teksty z lu­tego 2013 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

War­tość cier­pienia –
deszcz, burze, ciągle pod wiatr
by spot­kać tęczę. 

haiku
zebrał 87 fiszek • 27 lutego 2013, 19:56

Or­gazm nie jest za­kończe­niem ma­giczne­go zbliżenia, za­kończe­nie następu­je do­piero wte­dy, gdy od­wra­camy się do siebie plecami. 

aforyzm
zebrał 80 fiszek • 26 lutego 2013, 18:36

Nie przej­muj się, gdy kry­tykują cię za in­ność, bo­wiem znajdą się też i ta­cy, którzy ob­darzą cię sza­cun­kiem...za to, że masz od­wagę być sobą... 

aforyzm
zebrał 91 fiszek • 25 lutego 2013, 18:41

Nie potępiaj człowieka za to, że cza­sami błądzi, bo jak spoj­rzysz mu w oczy, gdy pochy­li się nad tobą, gdy upadniesz… 

aforyzm
zebrał 86 fiszek • 24 lutego 2013, 09:48

Prag­nienie zgo­dy –
na­wet naj­mniej­sza odwilż
budzi nadzieję… 

haiku
zebrał 82 fiszki • 22 lutego 2013, 18:53

Nie można zat­rzy­mać piękna na zaw­sze, dla­tego tak bar­dzo kocha­my je za chwile... 

aforyzm
zebrał 82 fiszki • 20 lutego 2013, 13:57

Magia zwykłych chwil...

Na sa­tyno­wej poduszce
zos­tało de­likat­ne wgniecenie
które od­cisnęłaś spiesząc do pracy…
W łazien­ce za­pach twoich perfum
i świeżość pas­ty do zębów
a na wan­nie krop­le wody
które pa­miętają jeszcze two­je ciało...
Na kuchen­nym sto­le kil­ka okruchów
fi­liżan­ka po po­ran­nej ka­wie
i kwiaty dla ciebie…
Za ok­nem wróbel dziobie słoninę
i wie­szczy dob­ry dzień…
Za­nim i ja wyjdę do pracy
po­modlę się w ciszy serca
i podziękuję Panu
za zwyczaj­ność i ma­gię
ta­kich chwil… 

wiersz
zebrał 81 fiszek • 19 lutego 2013, 08:01

Gdy piękno za­piera dech, de­likat­ny do­tyk brzmi jak miłos­ne wyznanie… 

aforyzm
zebrał 80 fiszek • 18 lutego 2013, 19:23

Praw­dzi­we świadec­twa miłości nie od­by­wają się w łóżko­wych uniesieniach, lecz przy łóżkach w trwaniach. 

aforyzm
zebrał 87 fiszek • 17 lutego 2013, 11:37

Gdy mnie dotykasz
po­konuję nieśmiałość
bez alkoholu. 

haiku
zebrał 74 fiszki • 16 lutego 2013, 12:24

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]