Seneka 18, teksty z lutego 2012 roku

19 tekstów z lu­tego 2012 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Nieśmiałość…cichy trze­pot mo­tylich skrzy­deł między prag­nieniem a dotykiem… 

myśl
zebrała 215 fiszek • 25 lutego 2012, 08:01

Mimo wszystko...

Każdy dzień jest walką
o kromkę chleba…
i wspólną podróżą
po wyb­ru­kowa­nej drodze
w stronę nieba…

A jeśli cza­sami wkrad­nie się
zwątpienie ?
Nie pod­da­waj się, bądź silny
weź swoją miłość na ręce
i prze­nieś ją przez tros­ki i burze
w bez­pie­czne miejsce
i zaw­sze przy­tulaj i oka­zuj serce....

..............................................................................

Odtwórz  

wiersz
zebrał 52 fiszki • 24 lutego 2012, 08:40

Kopalnia miłości...

Cza­sami wys­tar­czy jed­no spojrzenie
w tym sa­mym kierunku
al­bo wspólny spa­cer alejką w parku
by ktoś nie poczuł się samotny…

Cza­sami wys­tar­czy je­den uśmiech
do pa­ni po­dającej chleb w osied­lo­wym sklepie
lub po­macha­nie ręką do smut­nej dziewczyny
jadącej autobusem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 55 fiszek • 23 lutego 2012, 08:01

Przy­jaźń to ta­kie ok­no życia, do które­go można przyjść nie na­cis­kając dzwonka. 

myśl
zebrała 194 fiszki • 22 lutego 2012, 08:49

Muzyka ciał...

Lu­bię ten widok
gdy roz­marzo­na sie­dzisz przy pianinie
i za­mieniasz prag­nienia w mu­zyczne motyle…
Pod­chodzę wte­dy cichutko
i do­tykam za­lot­nie pachnących wiat­rem i kwiata­mi
twoich włosów…
Od­chy­lasz głowę nieśmiało
przyz­wa­lając moim dłoniom
na więcej…
Za­mykam oczy, by bar­dziej czuć
dotykiem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 44 fiszki • 21 lutego 2012, 08:34

List z nieba część 12

Znów za­milkł. Ro­zumiała go, choć cza­sem było jej trochę przyk­ro. Nie od­pi­sał na smsa, ale nie po­win­no jej to zdzi­wić, często nie od­pi­sywał... Zdążyła się już przyz­wyczaić, że Ja­kub ma swój świat, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 7 fiszek • 20 lutego 2012, 08:14

Najlepsza przyjaciółka...

Jes­teś moją łąką po­god­ne­go lata
de­likatną, po­wabną, kwiata­mi pachnącą
da­jesz mi wiarę w is­tnienie lep­sze­go świata
i do­tykasz mnie tak nieśmiało, tak zachęcająco...

Roz­bierasz mnie opa­dający­mi lis­tka­mi z drzewa
ciepłem wiat­ru pieścisz mo­je jas­ne włosy
mo­tyle wy­puszczasz do błękit­ne­go nieba
i poz­wa­lasz się od­na­leźć wśród stok­ro­tek i wrzosów…

Da­jesz wiarę w miłość, gdy ludzie zawodzą
na­pełniasz duszę pięknem a myśli fantazją
przy­nosisz po­cie­sze­nie, gdy wszys­cy odchodzą
i jak mam cię nie kochać…mo­ja ty poezjo… 

wiersz
zebrał 48 fiszek • 19 lutego 2012, 11:33

Odziani w prawdę...

Jakże często nie mając nic
obiecu­jemy wszystko
a później
cho­wamy głowę w piasek
myśląc
że ja­koś to będzie…

Czyż nie lepiej
odziać się w nagą prawdę
i nie obiecując niczego
ser­ce przy­nieść na dłoni
i złożyć w ofierze
na ołtarzu uczuć…

I nie mówić nic
tyl­ko ot­wierać swoją duszę
krok po kroku
szczerze odkrywając
piękne wnętrze
aż po sa­me perły… 

wiersz
zebrał 44 fiszki • 17 lutego 2012, 12:50

Jestem ciszą...

Nie mówię nic
bo cóż miałbym powiedzieć…
nie pot­ra­fię na­wet kochać
a na­wet gdy­bym miał uczucia
to i tak nie uwierzysz
bo czyż uli­ca może nau­czyć ko­goś kochać…
Dla­tego milczę
ucząc się ciebie w pokorze
jak małe dziecko
chłonę każde dob­re słowo
i czuję ra­dość jak in­te­resu­jesz się mną
py­tając jak minął dzień…
Jes­tem szczęśli­wy, gdy do­tykasz mo­jej dłoni
i poz­wa­lasz nies­po­koj­nym palcom
od­garniać swoją grzywkę…
Nie py­taj o więcej
dopóki nie nau­czysz mnie miłości... 

wiersz
zebrał 45 fiszek • 15 lutego 2012, 10:38

Sa­mot­ność to cisza za­wie­szo­na między nadzieją a pu­kaniem do drzwi. 

myśl
zebrała 247 fiszek • 14 lutego 2012, 09:34

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]