Seneka 18, teksty z lutego 2010 roku

19 tekstów z lu­tego 2010 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Wspólne pasje...

....gdy miałem naście lat(czy­li troszkę mniej niż obec­nie)za­pytałem pew­ne­go mędrca,co jest naj­ważniej­sze w związku?...Ocze­kiwałem że pot­wier­dzi mo­je prze­kona­nia,czy­li od­po­wie,że:uro­da,pożąda­nie,sposób by­cia itd,itp.
Ku mo­jemu zdzi­wieniu,od­po­wie­dział mi,dwa krótkie słowa:Naj­ważniej­sze są wspólne zainteresowania...
Po­myślałem so­bie,,ja­kiś idiota''co mają [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 5 fiszek • 26 lutego 2010, 07:01

Refleksje...

Każdy ma swo­jego anioła...Wierzę,że tak jest.Niekiedy tyl­ko nasze ser­ca nie są przy­goto­wane,by ot­worzyć się na praw­dzi­we,czys­te dob­ro i miłość...
Często,gdy na naszej drodze sta­je anioł,nie do­wie­rza­my,tłumacząc so­bie pod­stęp...że ni­by nie is­tnieje be­zin­te­resow­ne dobro,i [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 25 lutego 2010, 19:33

Ty­le cza­su już ra­zem a zaw­sze ta sa­ma uśmie­chnięta bu­zia i ta sa­ma na­miętność pocałunku...
Kocham Cię. 

aforyzm dnia z 22 lutego 2010 roku
zebrał 202 fiszki • 21 lutego 2010, 08:55

Marzyła o księciu z baj­ki na złotym rumaku.
Czar prysł gdy przy­bieżył na szka­pie z tombaku. 

myśl
zebrała 104 fiszki • 20 lutego 2010, 10:05

W naj­większym bólu sa­mot­ności i diabła zap­ro­simy pod swój dach. 

aforyzm dnia z 20 lutego 2010 roku
zebrał 272 fiszki • 19 lutego 2010, 08:46

Im­pre­za...al­ko­hol...drze­wo...ko­lej­ny krzyż...
A wys­tar­czyło zab­rać mu tyl­ko kluczyki...
Bądźmy zaw­sze odważni.Reagujmy! 

myśl
zebrała 92 fiszki • 17 lutego 2010, 08:49

Nie ig­raj z aniołem bo obudzisz diabła. 

aforyzm dnia z 17 lutego 2010 roku
zebrał 285 fiszek • 16 lutego 2010, 07:52

To nie schi­zof­re­nia jest prob­le­mem tyl­ko przeszko­dy na­poty­kane w ser­cach naszych bliźnich. 

myśl
zebrała 101 fiszek • 15 lutego 2010, 11:20

Używaj swo­jego ciała do oka­zywa­nia ciepła a nie bólu. 

myśl
zebrała 112 fiszek • 14 lutego 2010, 00:17

Trud­no jest pod­nieść się z te­go piep­rzo­nego dna,gdy wszys­cy wokół za­miast po­dać swą po­mocną dłoń,wy­tykają ci wszys­tkie po­pełnione w przeszłości błędy. 

myśl
zebrała 110 fiszek • 11 lutego 2010, 00:10

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]