Seneka 18, teksty z listopada 2013 roku

18 tekstów z lis­to­pada 2013 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Nie poz­nasz jak ma­giczna może być ra­dość z wy­doby­wania z ludzkich dusz piękna, jeśli za każdym ra­zem ocze­kujesz wza­jem­ności za oka­zywa­nie im swo­jego serca… 

aforyzm
zebrał 149 fiszek • 30 listopada 2013, 11:15

Pos­trze­gaj człowieka pop­rzez je­go ciężką pracę i skrom­ność, bo w oczach Bo­ga na­wet naj­bar­dziej zniszczo­ne dłonie mają większą war­tość niż wy­pielęgno­wane skrzydła… 

aforyzm
zebrał 141 fiszek • 29 listopada 2013, 20:04

Trwa­nie… de­likat­ność, z jaką obej­mu­jemy czyjąś kruchość. 

aforyzm
zebrał 119 fiszek • 28 listopada 2013, 13:37

Na to­rach uza­leżnienia naj­bar­dziej roz­ry­wają duszę pier­wsze wa­gony, wszys­tkie ko­lej­ne do­bijają już tyl­ko resztki roz­proszo­nych uczuć… 

aforyzm
zebrał 107 fiszek • 24 listopada 2013, 07:42

Cisza jest dos­ko­nałym po­wier­ni­kiem sumienia... 

aforyzm
zebrał 89 fiszek • 22 listopada 2013, 17:06

Życie to ciągła nauka pływa­nia, lecz i tak zaw­sze to­niemy w oceanie ukocha­nych ramion… 

aforyzm
zebrał 93 fiszki • 20 listopada 2013, 19:09

To, co naj­ważniej­sze od­by­wa się w za­sięgu naszych ra­mion, wszys­tko, co jest po­za, to tyl­ko obiet­ni­ca, nadzieja lub marzenie… 

aforyzm
zebrał 102 fiszki • 14 listopada 2013, 12:15

Młodość to ciągłe od­kry­wanie we wszys­tkim wios­ny, gdy in­ni smucą się jesienią...

Agnieszce. 

aforyzm
zebrał 89 fiszek • 12 listopada 2013, 16:49

Stań się emocją
drżeniem ust mus­kaj dziko
do ut­ra­ty tchu. 

haiku
zebrał 79 fiszek • 11 listopada 2013, 10:02

Dyskretnie obecna...

Nig­dy cię nie widziałem
lecz czuję, że zawsze
jes­teś blisko
jak­byśmy kiedyś wspólnie
od­kry­wali magię
w naj­piękniej­szych liściach
a później wpla­tali je
we włosy
ty mnie ja tobie
jak kwiaty
i czer­pa­li radość
że ty­le w nas z dziecka
i na przekór gapiom
na ich zdziwienie
od­po­wiada­liśmy uśmiechem
ciesząc się wiosną
mi­mo, że dla nich była to jesień… 

wiersz
zebrał 71 fiszek • 10 listopada 2013, 10:11

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]