Seneka 18, teksty z listopada 2012 roku

20 tekstów z lis­to­pada 2012 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Le­piej żyć skrom­nie w swo­jej wie­rze niż być bo­gaczem w czy­jejś prawdzie. 

aforyzm
zebrał 73 fiszki • 30 listopada 2012, 14:52

Dwa­naście kroków
dro­ga od mro­ku do dnia
szla­kiem nadziei.


Ludziom, którzy uwie­rzy­li, że można żyć inaczej... 

haiku
zebrał 81 fiszek • 29 listopada 2012, 10:41

Człowiek jest silny
gdy kruszy mu­ry dobrem
nie buldożerem… 

haiku
zebrał 87 fiszek • 28 listopada 2012, 19:23

Nie boję się ludzi, którzy nie kryją swo­jego zła i zep­su­cia…z ta­kimi zaz­wyczaj mogę podjąć walkę na spra­wied­li­wych za­sadach. Oba­wiam się na­tomiast ludzi, który przy­bywają na osiołkach, z ko­rona­mi cier­niowy­mi na głowach i udając męczen­ników zwodzą in­nych a później roz­przes­trze­niają wśród nich swój zamęt i zło…z ta­kimi trud­no o uczciwą walkę, po­nieważ zaw­sze stoi za ni­mi rzesza zma­nipu­lowa­nych, go­towych na wszys­tko popleczników. 

myśl
zebrała 70 fiszek • 27 listopada 2012, 09:56

Okruchy życia...

Ci, którzy się jeszcze wstydzą
przychodzą pod osłoną ciemności
ze światełka­mi w dłoniach
chcą być ano­nimo­wi, cisi…

Ran­kiem przy­bywają zaprawieni
gniotą puszki nie bacząc na hałas
płoszą pta­ki z drzew
i budzą ludzi, którzy jeszcze drzemią…

Za dnia przychodzi ich najmniej
boją się gos­po­darzy bloków
porządkujących śmieci
za­nim przy­jadą po nie służby…

Wie­czo­rem w te­lewiz­ji te sa­me twarze
za­pew­niają nas, że jest fantastycznie
że bieda nas ominęła
wys­tar­czy spoj­rzeć na słup­ki sondaży... 

wiersz
zebrał 53 fiszki • 26 listopada 2012, 07:36

Okruchy życia...

Cza­sami w życiu
trze­ba zro­bić coś więcej
niż tyl­ko za­rabiać na chleb
i byt…

Cza­sami trze­ba zostawić
wszys­tkie rzeczy,marze­nia i sny
wziąć os­tatnią kromkę
i do człowieka wyjść…

Nie ocze­kując zapłaty za czas
ra­zem po­siłek zjeść
i uśmiech ser­deczny mu dać
nie bacząc na łzy… 

wiersz
zebrał 73 fiszki • 25 listopada 2012, 16:09

…bo jeśli dziś nie znaj­du­jemy cza­su na wspólne chwi­le, jut­ro może być za późno na całe życie... 

aforyzm
zebrał 75 fiszek • 24 listopada 2012, 18:37

...bo jeśli nic nie ro­bisz by po­jed­nać się w te dni…to co po­wiesz Bo­gu, gdy w świet­le pier­wszej gwiaz­dy za­puka do drzwi twój wróg ? 

aforyzm
zebrał 65 fiszek • 22 listopada 2012, 07:16

...i zim­ne ka­mienie mogą ofiaro­wać ludziom wiele ciepła o ile znajdą się dłonie, które będą chciały wy­doby­wać z nich iskry. 

aforyzm
zebrał 68 fiszek • 21 listopada 2012, 07:51

Jest ta­ka gra­nica, po której przek­rocze­niu dob­ro w zło się zamienia. 

aforyzm
zebrał 62 fiszki • 19 listopada 2012, 06:39

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]