Seneka 18, teksty z listopada 2010 roku

25 tekstów z lis­to­pada 2010 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Jakże często w prośbie o os­tatnie spot­ka­nie za­war­ta jest nadzieja na usłysze­nie słowa „zostań”. 

myśl dnia z 13 stycznia 2017 roku
zebrała 461 fiszek • 30 listopada 2010, 07:23

W wi­gilijną wie­czerzę przechadzał się starzec pod ludzki­mi do­mami… Zat­rzy­mywał się niemal przy każdym ok­nie. Widział piękne choin­ki, uśmie­chniętych ludzi, do­dat­ko­we ta­lerze na stołach i roz­ra­dowa­ne twarze wy­pat­rujące pier­wszej gwiaz­dy… Nikt jed­nak go nie zauważył, wszys­cy by­li zbyt zajęci pat­rze­niem w niebo…Od­szedł więc…wrócił do miej­sca zwa­nym Gol­gotą, by dać się uk­rzyżować po raz wtóry. 

myśl
zebrała 190 fiszek • 29 listopada 2010, 08:30

Mam ta­ki zwyczaj,…jeśli od­kryję choćby naj­mniej­szy prze­jaw piękna, zaw­sze pochwalę je­go twórcę. To niesa­mowi­te, jak piękno dos­trzeżone pot­ra­fi się szyb­ko roz­mnażać i ser­decznym uśmie­chem od­krywcę wynagradzać. 

myśl
zebrała 226 fiszek • 28 listopada 2010, 11:12

Piękno górskiego stru­mienia, to nie tyl­ko je­go szmer czy czys­ta, życiodaj­na wo­da,…ale też różno­rod­ność ka­myków…jed­ne są ko­loro­we in­ne sza­re a jeszcze in­ne niczym gwiaz­dy od­bi­jają każdy pro­myk słońca…Wszys­tko to ja­ko całość stanowi [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 138 fiszek • 27 listopada 2010, 08:30

Zaw­sze można było go spot­kać nad brze­giem morza…Przechadzał się zbierając wyrzu­cone przez fa­le butelki…
Wszys­cy mieli go za dzi­waka, niektórzy na­wet próbo­wali mu dać ja­kiś da­tek…nig­dy nie przyjął po­mocy…uśmie­chał się tyl­ko,…bo to on pragnął pomagać…
Nikt jed­nak nie pot­rze­bował po­mocy star­ca…szu­kał, więc lis­tu w bu­tel­ce, os­tatniej nadziei, na to, że ko­muś może się jeszcze przydać... 

myśl
zebrała 133 fiszki • 26 listopada 2010, 07:13

Opieko­wał się mną, gdy byłem cho­ry, brał ur­lop bym nie był sam ze swoimi prob­le­mami, umiał mnie zaw­sze słuchać, zro­zumieć i pomóc. Mi­mo bra­ku więzów krwi był moim oj­cem i choć nigdy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 109 fiszek • 25 listopada 2010, 07:08

Choćby naj­skrom­niej­sze rękodzieło z ser­ca, myśli i poświęco­nego cza­su uczy­nione, będzie dla mnie naj­piękniej­szym pre­zen­tem. Dla­tego już dzi­siaj proszę cię Święty Mi­kołaju byś pod­po­wie­dział Im, że pod choinką chciałbym zna­leźć kar­mnik z leśnych drew stru­gany… abym i ja mógł ofiaro­wać mniej­szym bra­ciom swoim, dom z gorących serc i ludzkich rąk utkany. 

myśl
zebrała 86 fiszek • 24 listopada 2010, 06:36

Ocze­kujesz od ko­goś zmian?...Nie tłamś go za każde je­go pot­knięcie, bo zmiany to pro­ces, kon­sekwen­cja i spokój,…ale też two­je wspar­cie, mądre wspar­cie, a nie ciągłe wy­pomi­nanie, powątpiewa­nie i pod­ci­nanie skrzydeł. 

myśl
zebrała 112 fiszek • 23 listopada 2010, 07:04

* * *

Far­ba, tro­feum, badyle…
Ileż to jeszcze słów zos­ta­nie wymyślonych
by zagłuszyć wołanie sumienia…
Ludzie bez serca…

Tyl­ko las, niemy świadek tych wydarzeń
od cza­su do cza­su zapłacze
nad lo­sem zwierzęcia biednego
i nad ok­ru­cieństwem je­go bra­ta większego. 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 22 listopada 2010, 06:30

Ucie­szyłem się widząc dom i dym lecący z ko­mina. Za­kołatałem do drzwi, ale nikt mi nie ot­worzył, zaj­rzałem do ok­na…tak tam było pięknie… kwiaty na sto­le, ob­ra­zy świętych na ścianach, krzątały się [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 89 fiszek • 21 listopada 2010, 08:38

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]