Seneka 18, teksty z lipca 2011 roku

9 tekstów z lip­ca 2011 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Dreszcz...

By­liśmy zbyt nieśmiali
by po­konać strach
przed ko­lej­nym dreszczem…
dzi­siaj po­zos­tały nam
tyl­ko dłonie
sple­cione w przy­jaciel­skim uścisku
bez dotyku…
i smut­ne spoj­rze­nia, które wiele mówią
mi­mo, mil­czących ust…
Uni­kamy spotkań
ale wiem
że przychodzisz do tych miejsc
poz­naję two­je śla­dy na trawie…
i ja zos­ta­wiam tam od­ciski swoich stóp
moc­no od­ciskam je obok twoich
byś wie­działa, że jestem...
mi­mo, że spóźniłem się o je­den dreszcz… 

wiersz
zebrał 50 fiszek • 23 lipca 2011, 20:36

Cza­sem to, co wy­daje się na pier­wszy rzut oka nielo­giczne może za­wierać w so­bie głębo­ki sens…to tak jak licze­nie ziare­nek pias­ku w świet­le zachodzące­go słońca…we dwoje… 

myśl
zebrała 230 fiszek • 14 lipca 2011, 10:33

Często do­piero prze­paść uświada­mia nam, ja­kim błogosławieństwem może być krok wstecz… 

aforyzm dnia z 5 lipca 2014 roku
zebrał 350 fiszek • 13 lipca 2011, 14:49

Kartka z pamiętnika...

Ot­worzyłem swo­je ser­ce sze­roko na oścież
i ofiaro­wałem jej całe je­go wnętrze…
jak naj­piękniej wy­recy­towa­ny pacierz
przep­la­tany mor­skim pias­kiem i wiosen­nym deszczem

A ona spoj­rzała na mnie z politowaniem
i oz­najmiła z uśmie­chem ironicznym
że ze mną nie zostanie
bo co to za fa­cet…ta­ki romantyczny…

Odeszła tak nag­le jak się pojawiła
szu­kając szczęścia w zim­nych oczach blasku
ze mną być nie potrafiła
bo któż by chciał…liczyć ziar­nka mor­skiego piasku… 

wiersz
zebrał 41 fiszek • 12 lipca 2011, 12:45

Tak trudno przebaczyć...

Tak trud­no przebaczyć…
ucieka­my od siebie wzrokiem
in­ne ścieżki wybieramy
mi­mo, że są po­rośnięte chwastami…
nic to, że no­gi pieką od pokrzyw
by­le da­lej…by­le uniknąć
spotkania…

Tak trud­no przebaczyć
cho­ciaż tak nap­rawdę w głębi serca
prag­niemy pojednania…
bo trud­no jest żyć w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 34 fiszki • 11 lipca 2011, 20:08

Wspomnienie pewnego lata...

Szu­kam ciebie wśród ścieżek pamiętnych
gdzieś między trze­ma małymi stawami
by jeszcze raz przy­wołać czar wspom­nień namiętnych
i smak naszych rozmów przep­la­tanych pocałunkami…

Te sa­me miej­sca ta sa­ma tra­wa te sa­me lilie…
tę samą piosenkę skow­ronki dla [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 38 fiszek • 8 lipca 2011, 06:54

Są ra­ny, które nie za­goją się, dopóki ludzie małej wiary będą wkładać ciągle weń palce… 

myśl dnia z 8 marca 2014 roku
zebrała 222 fiszki • 7 lipca 2011, 12:01

Dziękuję...

Nie wy­tykałaś moich wad na­wet przez chwilę
choć wie­działaś, że mam ich tak wiele…
po­kochałaś mnie ta­kiego, ja­kim byłem
moją skrom­ność, nieśmiałość i oczu zieleń…

W miej­scu, gdzie stała kiedyś sta­ra kuźnia
znaczy­liśmy ścieżki swoimi krokami…
snując marzenia [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 41 fiszek • 4 lipca 2011, 11:41

Cóż z te­go, że usu­wasz bel­ki z oczu swoich sko­ro rzu­casz je in­nym pod nogi… 

myśl
zebrała 186 fiszek • 2 lipca 2011, 15:41

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]