Seneka 18, teksty z lipca 2010 roku

23 teksty z lip­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Na­malo­wałem ob­raz…skrom­ny,czer­wo­ny kwiat za­gubiony wśród ka­mieni i od­ra­panych murów.Naz­wałem go”Sa­mot­ność”.Za chwilę przyf­runął błękit­ny mo­tyl…już nie byłem samotny... 

myśl
zebrała 186 fiszek • 31 lipca 2010, 11:17

Piękno nie chodzi w parze z blichtrem, dla­tego cza­sami sa­mot­ność ma ra­dos­ny uśmiech. 

myśl
zebrała 148 fiszek • 30 lipca 2010, 06:19

Żeb­ra­nie o miłość jest tak sa­mo idiotyczne jak prosze­nie nieboszczy­ka o uśmiech. 

myśl
zebrała 331 fiszek • 29 lipca 2010, 06:42

Niektórzy ludzie są jak pająki…sa­mot­ni w sieci. 

aforyzm dnia z 20 marca 2011 roku
zebrał 374 fiszki • 28 lipca 2010, 06:46

W uśmie­chu zam­knąłem całą swoją przeszłość byś nig­dy więcej nie uro­niła łzy czy­tając opo­wieść na­pisaną smut­kiem na mo­jej twarzy. 

myśl
zebrała 207 fiszek • 27 lipca 2010, 06:48

Wrażli­wy pi­sarz za­war­tość każdej łzy pot­ra­fi prze­lać na papier. 

myśl
zebrała 203 fiszki • 26 lipca 2010, 06:34

Cza­sami pod ser­decznym uśmie­chem kryją się wiel­kie doz­na­ne krzyw­dy,nies­pełnione marze­nia i miłość,która za­miast szczęścia ofiaro­wała ból. 

myśl
zebrała 239 fiszek • 25 lipca 2010, 10:42

I cisza może za­bić swoim krzy­kiem… w czte­rech ścianach samotności… 

myśl
zebrała 260 fiszek • 24 lipca 2010, 06:34

Na­wet w naj­większej go­ryczy życiowej po­rażki nie przes­ta­waj marzyć,…bo marze­nia jak ma­giczny lot ptaków,pot­ra­fią prze­nieść cię na bez­pie­czny brzeg, na którym odzys­kasz wiarę,zbu­dujesz no­wy dom i od­naj­dziesz miłość. 

myśl
zebrała 172 fiszki • 23 lipca 2010, 07:09

Ko­lor oczu ma­luje nam na­tura, ale to miłość ok­rasza je ma­gią i blaskiem. 

myśl
zebrała 230 fiszek • 21 lipca 2010, 06:45

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]