Seneka 18, teksty z kwietnia 2014 roku

12 tekstów z kwiet­nia 2014 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Aby doświad­czyć ra­dości, wys­tar­czy iść w stronę słońca, aby doświad­czyć Miłości, trze­ba umieć zat­rzy­mywać się przy cierpieniu… 

aforyzm
zebrał 137 fiszek • 27 kwietnia 2014, 15:19

Nie czując ra­dości z małych rzeczy, często umiera­my w drodze… 

aforyzm
zebrał 110 fiszek • 26 kwietnia 2014, 18:17

W każdym spojrzeniu...

Cóż dzi­siaj znaczy kochać blis­kich ?
na­wet złoczyńcy potrafią...
kochać prawdziwie
to znaczy, mieć ser­ce ot­warte
na wszystkich
po­dawać dłoń, przy­tulać
winę przebaczyć
i tak szczerze pragnąć
miłością się dzielić
aż w każdym spoj­rze­niu
Zmar­twychwstałego
być w sta­nie zobaczyć...

.................................................................................................
Życzę wszys­tkim miłych świątecznych chwil, po­gody ducha i ra­dości po­wita­nia Zmar­twychwstałego, a tym, którzy nie będą święto­wać, miłego od­poczyn­ku i dużo słońca. 

wiersz
zebrał 103 fiszki • 18 kwietnia 2014, 17:51

Naj­ważniej­sze chwi­le to te, w których mogę cię do­tykać, wszys­tkie in­ne są tyl­ko marze­niem al­bo tęsknotą... 

aforyzm
zebrał 102 fiszki • 17 kwietnia 2014, 19:51

Na sta­wie miłość
po­całun­kiem łabędzi
ser­ce rysuje. 

haiku
zebrał 99 fiszek • 16 kwietnia 2014, 20:15

Na pe­ronach złama­nych serc, bez­nadzieja pod­sta­wia po­ciągi donikąd... 

aforyzm
zebrał 100 fiszek • 11 kwietnia 2014, 19:11

Nasza wrażli­wość cza­sem przechodzi przez jez­dnie... ma małe ser­ce, ma­giczny ry­jek i kolce. 

aforyzm
zebrał 82 fiszki • 10 kwietnia 2014, 13:31

Gdy­byśmy tyl­ko chcieli od­kry­wać piękno dusza­mi, oka­załoby się, że na­wet zwykłe ka­mienie mogą mieć ma­giczne marzenia… 

aforyzm
zebrał 91 fiszek • 9 kwietnia 2014, 11:00

Trud­no jest kochać
gdy ciągle próbu­jesz mnie
bo ktoś cię skrzywdził 

haiku
zebrał 120 fiszek • 8 kwietnia 2014, 18:55

Często wier­sz, to za­pis roz­mo­wy z kamieniem… 

aforyzm
zebrał 77 fiszek • 6 kwietnia 2014, 11:00

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]