Seneka 18, teksty z kwietnia 2013 roku

29 tekstów z kwiet­nia 2013 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Bądź moją aurą
roz­prosz wszys­tkie złe chmury
do­tykaj słońcem… 

haiku
zebrał 96 fiszek • 30 kwietnia 2013, 06:20

Przyjdź do mnie Panie
jut­ra się nie ulęknę
widząc Twe ślady… 

haiku
zebrał 93 fiszki • 29 kwietnia 2013, 06:24

Jeśli prag­niesz po­kochać poetę, mu­sisz naj­pierw od­kryć część swo­jej duszy między wer­sa­mi i wy­pełnić sobą ma­giczne miej­sca za wielok­ropka­mi … 

aforyzm
zebrał 93 fiszki • 28 kwietnia 2013, 09:02

Nig­dy nie za­pom­niał jak tam jest, często schodził po scho­dach w dół, na sa­mo dno. Wszys­cy osądza­li go, że ta­niej miłości szu­ka tam, lecz on nie bacząc na ich sąd, wy­ciągał ludzi z pa­dołu zła, po­dając im po­mocną dłoń…

Z cyk­lu uzależnienia... 

aforyzm
zebrał 90 fiszek • 27 kwietnia 2013, 06:32

Roz­mo­wa bez słów -
lu­bię czuć dreszcz twoich ust
do ut­ra­ty tchu. 

haiku
zebrał 93 fiszki • 26 kwietnia 2013, 06:43

Odkąd od­kry­wasz is­totę swoich błędów i pra­cujesz nad sobą… piękniejesz. 

aforyzm
zebrał 93 fiszki • 25 kwietnia 2013, 07:19

Ciało ukocha­nej ko­biety jest jak po­daro­wany mężczyźnie przez Niebo naj­cenniej­szy ob­raz… można na niego pat­rzeć, pieścić, całować i na­wet, gdy po­jawią się zmar­szczki czy też fałdki, nig­dy nie pom­niej­szą prag­nienia do­tyka­nia, lecz wzbo­gacą go o do­dat­ko­we lądy do od­kry­cia i o poz­na­nie do­tykiem ta­jem­ni­cy niez­na­nych jeszcze wysp i og­rodów miłości, kwitnących kwieciem wspólne­go przemijania. 

aforyzm
zebrał 89 fiszek • 24 kwietnia 2013, 06:51

Jeśli chodzi o fi­zyczność, zaw­sze pot­ra­fiłem wyob­ra­zić ja­kieś jej gra­nice. Na­tomiast, jeśli chodzi o ducho­wość, to wiem tyl­ko jed­no, że jest ona bez­gra­niczną skar­bnicą roz­wo­ju człowieka… w miłości. 

aforyzm
zebrał 81 fiszek • 23 kwietnia 2013, 06:40

Dotykanie...

Uwiel­bia, gdy do­tykam delikatnie
tak jak piórko mus­kające ludzką dłoń
tak jak drżący lis­tek pie­szczo­ny przez wiatr
w lek­ko wiet­rzny, po­god­ny dzień…
lecz niekiedy pro­si abym mocniej
pieścił i ścis­kał głod­ne do­tyku piersi
wy­doby­wał sza­lone dreszcze
i roz­koszne dźwięki…
Odtwórz  

erotyk
zebrał 89 fiszek • 21 kwietnia 2013, 07:40

To, co mnie naj­bar­dziej kręci nie zaw­sze jest tym, cze­go potrzebuję. 

aforyzm
zebrał 87 fiszek • 20 kwietnia 2013, 06:23

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]