Seneka 18, teksty z kwietnia 2012 roku

15 tekstów z kwiet­nia 2012 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Okruchy życia...

Na początku zaw­sze jest pięknie
gdy w spojrzeniach
od­bi­ja się niebo i zachodzące słońce…

Wspólne miej­sca stają się san­ktuarium uczuć
niczym święta ziemia
naz­naczo­na śla­dami stóp ukochanych…

A później, gdy ot­rzy­muje­my dar jedności
nag­le o tym zapominamy
i spro­wadza­my miłość do obowiązku…

Mi­jamy się, nie znaj­dując od­ro­biny czasu
dla tam­tych siebie
gdy każdą chwilę na­zywa­liśmy szczęściem…

A prze­cież wciąż jes­teśmy dokład­nie ta­cy sami
tyl­ko zbyt często
za­pomi­namy o poez­ji na rzecz pro­zy życia… 

wiersz
zebrał 44 fiszki • 27 kwietnia 2012, 08:59

Oczekiwanie...

Już nieba­wem wrócisz…przeb­ra­na w wiosnę
jak pow­ra­cają do swoich gniazd wiosną ptaki
i zno­wu uj­rzę utęsknioną bu­zię i oczy radosne
mi­liony uśmiechów…i we włosach kwiaty…

Pójdziemy na łąkę…jak wtedy…pamiętasz?
gdzie płat­ki ma­ku wyściełały nam ścieżki
a nieśmiałość pachniała [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 50 fiszek • 23 kwietnia 2012, 07:04

Okruchy życia...

Przeszłość
kładzie się cieniem
pod mo­je nogi…

Łapię się niekiedy
na naiw­nych uczuciach
z młodości…

Gdy kochałem
tak moc­no i czysto
jak dziecko…

Dzi­siaj trochę boli...
lecz czy można żyć
bez miłości ? 

wiersz
zebrał 51 fiszek • 21 kwietnia 2012, 08:18

Niebo jest w nas...

Chodź po­każę ci in­ny świat
da­leki od ludzkiej próżności
tam nikt nie wyt­knie ci wad
bo piękno nie zna podłości…

Usiądziemy na ciepłym piasku
w siebie jak dwa pta­ki wtuleni
tam wszys­tko może się zdarzyć
tam na­wet ciepłe są [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 55 fiszek • 20 kwietnia 2012, 08:28

Latawce...

Da­leko od mias­ta na łące, pod lasem
między małą rzeczką a diabel­ską górą
chodziłem puszczać do nieba latawce
i smu­tek po­wie­rzać płynącym chmurom…

Po­lubiłem ta­kie roz­ma­wianie z Niebem
między sznur­kiem a zni­kającym latawcem
wte­dy właśnie wy­pat­rzyłem w dali [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 51 fiszek • 19 kwietnia 2012, 08:59

Jeśli kiedyś upadnę, uczy­nię to z da­la od ludzi… by nie pot­knęli się o mnie za­pat­rze­ni w swo­je niebo. 

aforyzm dnia z 21 lutego 2015 roku
zebrał 300 fiszek • 18 kwietnia 2012, 06:54

Piękne chwile...

Urze­kają swoją ma­gią
i fig­larnym lotem
sub­telnie de­likat­ne
niczym płat­ki pol­ne­go maku
pie­szczą piękno
między źdźbłami traw
i na skra­ju lasu
mus­kają skrzydłami
nasze ciała
prze­nosząc je
w przes­trzeń dreszczy
niepo­kojem palców
budzą nieśmiałe rumieńce…

Kim są te nim­fy wiosen­nej łąki?
Czy to pta­ki? Czy kwiaty?
Czy motyle?
a może po pros­tu
są to tyl­ko
piękne chwile… 

wiersz
zebrał 48 fiszek • 17 kwietnia 2012, 10:52

Muzyczna rozmowa...

Dzi­siaj spróbuj­my nie używać żad­nych słów
po­roz­ma­wiaj­my ze sobą ma­giczny­mi nutkami
niech mu­zyka wpra­wi nasze dusze w ruch
i uniesie wy­soko nad wszys­tki­mi problemami…

Zag­rasz mi na piani­nie rap­so­dię o wie­cznej miłości
tę, która za­pisała się w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 49 fiszek • 15 kwietnia 2012, 11:11

Codzienność ciepłymi barwami malowana...

Niekiedy nie wys­tar­czy namalować
na płótnie, piękny por­tret ukochanej
op­ra­wić dzieło złotym obramowaniem
i po­wiesić w zaszczyt­nym miejscu…

Niekiedy trze­ba dać z siebie więcej
stać się Van Goghgiem codzienności
z łez wy­doby­wać naj­ciep­lej­sze barwy
i za­mieniać je, na śmiejące się słoneczniki… 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 14 kwietnia 2012, 08:11

Zostań czyimś aniołem...

Niekiedy jes­teśmy ta­cy samotni
ta­cy zagubieni
jak żeg­larze dry­fujący w łupi­nach orzecha…

Nie ro­bimy jed­nak nic, by to zmienić
cho­wamy się
a czas nieubłagal­nie przez pal­ce nam ucieka…

Czy nie le­piej ro­zej­rzeć się i wyszu­kać człowieka
który bo­ryka się
z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 48 fiszek • 12 kwietnia 2012, 09:24

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]