Seneka 18, teksty z kwietnia 2011 roku

16 tekstów z kwiet­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Nie lękajcie się...

„ nie lękaj­cie się „ słowa jak pieśń
o zwy­cięstwie miłości nad niewolą…
i wte­dy runęły mury…
a my dzieci obudzo­ne ze snu…
przyszliśmy pod okno…
gdzie czekałeś…
by do­dać nam skrzydeł…
i opo­wie­dzieć o zniszczonych…
butach…
dzięki którym doszedłeś…
do świętości…

Dzisiaj [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 23 fiszki • 30 kwietnia 2011, 11:45

* * *

Byłem naiwny…
za bar­dzo chciałem…
a ty śmiałaś się…
z moich uczuć…
Ścieliłem…
z płatków kwiatów…
dywan…
dla twych stóp…
a ty śmiałaś się…
że to ta­kie dziecinne…
Czy­niłem świętem…
każde nasze spotkanie…
byś poczuła…
że jes­teś dla mnie…
bar­dzo ważna…
a ty śmiałaś się…
że to takie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 31 fiszek • 28 kwietnia 2011, 19:37

Pomarańcze...

Widziałem cię codziennie…
w zwiew­nej sukience…
przychodziłaś do skle­pu po pomarańcze…
ja­każ byłaś piękna…
Idąc z koszem do­rod­nych owoców…
stąpałaś na pal­cach niczym tancerka…
płynęłaś…
Spoglądałem na ciebie zza śmietnika
potajemnie……
i zas­ta­nawiałem się ja­ka prze­paść nas dzieli…
jeszcze…
Ty pachnąca w tęczową sukienkę…
przyozdobiona…
ja żeb­rak w łachach…
z lumpeksu…
Tyl­ko po­marańcze mogły nas połączyć….
bo pew­nie do­tykałaś wszystkie…
za­nim wyb­rałaś te najpiękniejsze…
do swo­jego koszyczka...
Prze­bierałem, więc te, które wyrzucili…
do śmietnika...
szu­kając two­jego dotyku…
jak pachnidła… 

wiersz
zebrał 37 fiszek • 27 kwietnia 2011, 16:39

Kosmyk włosów...

Do­tykasz mnie kos­my­kiem włosów…
i szep­tem…”czy już śpisz ? „
Nie śpię,…ale milczę…
bo jak mam ot­worzyć oczy gdy tak pieścisz ślicznie ?

A ty do­tykasz mnie na­dal włosami…
opar­ta na ra­mieniu wpat­ru­jesz się we mnie…
i całujesz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 35 fiszek • 24 kwietnia 2011, 17:45

Jakże często człowiek za­daje py­tania pełne trosk i po­mocy nie mając jed­nocześnie cza­su cho­ciażby tyl­ko na wysłucha­nie do końca czyichś skarg… 

aforyzm
zebrał 257 fiszek • 19 kwietnia 2011, 16:09

* * *

Uli­ca nau­czyła mnie jak god­nie cierpieć…
dla­tego cza­sami milczę…
umarłem…na­rodziłem się…
zmieniłem życie…
ale nie pot­ra­fię dzielić się cierpieniem…
i nie chcę...
uciekam więc… cho­wam się…uni­kam wzroku…
mówię, że jest fantastycznie…
ale tak nie jest…
cza­sem bolą słowa, ba­gaż ciąży…
i choroby [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 42 fiszki • 14 kwietnia 2011, 18:35

Nieśmiertelność słów...

Lis­ty z młodzieńczych lat do dzi­siaj za­wierają w so­bie ma­gię mi­nionych chwil…Zaw­sze, gdy do nich pow­ra­cam czuję się kimś wyjątko­wym,…bo to prze­cież do mnie były kiero­wane wszys­tkie naj­piękniej­sze wyz­na­nia pot­wier­dzo­ne od­ciśnięty­mi ustami [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 13 kwietnia 2011, 10:29

Uczucia...

Rodzą się w ba­nal­nych miejscach
nig­dy nie wiado­mo gdzie
ani kiedy…
Są jak bez­domne ptaki
szu­kające swo­jej bez­pie­cznej przystani…
Głod­ne uśmiechu…rozmowy…dotyku
i is­to­ty o którą pragną się troszczyć…
Zam­knięte w klat­ce nieopo­wie­dzianych marzeń
i słów nieśmiałych…
Uczu­cia…skrzydła wiat­ru spragnione…
ocze­kiwa­niem nies­po­koj­nych piór strudzone… 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 12 kwietnia 2011, 08:52

Bratnie dusze...

Do­tykam twoich myśli każde­go dnia…
Mi­mo, że po nit­kach sieci tyl­ko się mijamy…
Jes­teśmy jak zbłąka­ne ser­ca dwa…
Na skrzydłach poez­ji i słów zaczarowanych…

Świat twój z moim światem się miesza…
niereal­nym, ale utęsknionym…
Do wspólnej wędrówki dusz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 42 fiszki • 9 kwietnia 2011, 09:24

Depresja...

Po­jawia się nagle
a niekiedy dniami dojrzewa
W gęstwi­nie myśli i trosk
sieje zwątpienie
siły do życia zabiera…

Na płótnie duszy smutnej
sza­rymi far­ba­mi ob­ra­zy maluje
pełne bólu, bez­nadziei, bezsilności…

Smut­na pa­ni depresja
ko­si ra­dość w człowieku
niczym żni­wiarz uśmie­chnięte ma­ki
za­gubione w zbożu…
A człowiek zaś z bólu w sa­mot­ność ucieka
siada przy ok­nie i na pro­mień słońca czeka… 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 8 kwietnia 2011, 11:54

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]