Seneka 18, teksty z kwietnia 2010 roku

30 tekstów z kwiet­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

To,że ktoś cię kiedyś skrzyw­dził,że ukocha­ny za­wiódł,że przy­jaciel zdradził nie jest po­wodem by pa­kować z góry każdą na­pot­kaną is­totę do jed­ne­go wor­ka z nimi.
Al­bo­wiem nig­dy nie wiado­mo czy jut­ro na ro­gu uli­cy nie spot­kasz anioła który jed­nym spoj­rze­niem mógłby od­mienić two­je życie i ofiaro­wać miłość. 

myśl
zebrała 197 fiszek • 30 kwietnia 2010, 06:31

W ob­liczu miłości i śmier­ci na­wet ser­ce z ka­mienia sta­je się miękkie jak gąbka. 

myśl dnia z 14 października 2012 roku
zebrała 214 fiszek • 29 kwietnia 2010, 06:23

Szu­kałem was wołałem was…by nau­czać wy­bacza­nia w miłości.A wy nie słysze­liście mo­jego wołania bo zagłuszały go ok­rzy­ki cier­pienia ludzi których ka­mieniowa­liście w imię miłości do mnie. 

myśl
zebrała 129 fiszek • 28 kwietnia 2010, 06:39

Piękne słowa wzruszają ser­ce ko­biety ale to czy­ny za ni­mi płynące są kluczem do bram za który­mi rodzi się wios­na i zak­wi­ta miłość. 

myśl
zebrała 151 fiszek • 27 kwietnia 2010, 06:48

Prosząc w mod­litwie o chleb pow­szed­ni nie wyrzu­caj go nig­dy do śmietnika. 

myśl
zebrała 137 fiszek • 26 kwietnia 2010, 06:33

W sa­mot­ności każdy szmer niesie nadzieję,że być może tym ra­zem ktoś za­puka do naszych drzwi. 

myśl
zebrała 192 fiszki • 25 kwietnia 2010, 07:36

Gdy kot mar­twy i naj­tchórzliw­sza mysz za uszy go potarmosi. 

myśl dnia z 9 lipca 2013 roku
zebrała 176 fiszek • 24 kwietnia 2010, 08:02

Niekiedy trze­ba wy­lać morze łez,stra­cić połowę zdro­wia i po­ruszyć niebo i ziemię by urzędnik w oj­cu zechciał dos­trzec człowieka. 

myśl
zebrała 128 fiszek • 23 kwietnia 2010, 06:30

Nie ob­liczysz kąta sek­sual­ne­go trójkąta. 

myśl
zebrała 134 fiszki • 22 kwietnia 2010, 09:15

Naj­piękniej­sze kwiaty pochodzą z głębi serca. 

myśl
zebrała 122 fiszki • 21 kwietnia 2010, 06:56

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]