Seneka 18, teksty z kwietnia 2010 roku, strona 3

30 tekstów z kwiet­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Zdradzając ukochaną ko­bietę zdradzasz jed­nocześnie sa­mego siebie.Wszakże jest ona twoją drugą połówką i ra­zem sta­nowi­cie jedną całość. 

myśl
zebrała 162 fiszki • 10 kwietnia 2010, 06:14

Cza­sami dziur­ka od klucza opo­wiada ta­kie his­to­rie, o ja­kich ok­no nie śniło. 

myśl dnia z 6 marca 2013 roku
zebrała 200 fiszek • 9 kwietnia 2010, 06:30

Za­nim wy­ruszysz w poszu­kiwa­nie miłości wej­rzyj wpierw w głąb swo­jego ser­ca i sprawdź czy jest na ty­le czys­te byś mógł god­nie ją do niego przyjąć. 

myśl
zebrała 125 fiszek • 8 kwietnia 2010, 06:41

Pa­miętaj,że słowa:dzięk­uję,proszę,przepra­szam,wybaczam,kocham cię pot­ra­fią zdziałać cuda.
Oba­lają mu­ry których na­wet czołg nie jest w sta­nie sta­rano­wać,ot­wierając bramę do ludzkich serc.Niech w twoim słow­ni­ku życia nig­dy ich nie zabraknie. 

myśl
zebrała 154 fiszki • 7 kwietnia 2010, 09:35

Cza­sami są ta­kie chwi­le,że le­piej byłoby spoj­rzeć w lustro...weneckie. 

myśl
zebrała 115 fiszek • 6 kwietnia 2010, 08:48

Dzieląc z kimś dob­re i piękne chwi­le to nic wiel­kiego każdy tak potrafi.
Zejść na sa­mo dno by wy­ciągnąć zeń człowieka a później pomóc mu od­na­leźć się w nor­malnym życiu to do­piero jest świadec­twem praw­dzi­wej wielkości. 

myśl
zebrała 105 fiszek • 5 kwietnia 2010, 10:59

A na­wet gdy­bym mu­siał bro­niąc miłość zmie­rzyć się z sa­mym diabłem i umrzeć…
Nie ulęknę się bo tracąc życie w ob­ro­nie miłości zmar­twychwstanę by żyć dla niej. 

myśl
zebrała 105 fiszek • 4 kwietnia 2010, 07:48

Miłość to dwa ser­ca połączo­ne skrzydłami wspólnych marzeń w wędrówce przez życie ku wieczności. 

myśl
zebrała 146 fiszek • 3 kwietnia 2010, 09:06

Uśmiech czy­ni ko­bietę piękną ale to jej dob­re ser­ce,za­lety cha­rak­te­ru i czy­ny spra­wiają,że widzi­my w niej anioła. 

myśl
zebrała 153 fiszki • 2 kwietnia 2010, 07:43

Naj­wyżej op­ro­cen­to­wane lo­katy znaj­dują się w ser­cach dob­rych ludzi. 

myśl
zebrała 118 fiszek • 1 kwietnia 2010, 07:08

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

11 listopada 2017, 09:02I.Anna sko­men­to­wał tek­st Niepodległość...  

10 listopada 2017, 21:49Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Niepodległość...  

10 listopada 2017, 18:09batram sko­men­to­wał tek­st Patriotyzm...  

10 listopada 2017, 13:49giulietka sko­men­to­wał tek­st Patriotyzm...