Seneka 18, teksty z grudnia 2013 roku

11 tekstów z grud­nia 2013 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Na­wet najsłab­sze dłonie, jeśli są nat­chnione miłością, są w sta­nie wyr­wać z ser­ca i opuścić w prze­paść naj­większe urazy… 

aforyzm
zebrał 72 fiszki • 29 grudnia 2013, 10:20

Jest ta­kie szkło, które można poz­bierać tyl­ko skrzydłami…

De­dykuję Izie... 

aforyzm
zebrał 60 fiszek • 27 grudnia 2013, 18:59

Cza­sem przed prze­paścią zat­rzy­muje nas nadzieja… małym płomieniem świecy, ufną bu­zią dziec­ka i wspom­nieniem zgu­bione­go życia… to znak, że po­ra wra­cać do domu…

wszys­tkim, którzy jeszcze cier­pią... z alkoholem. 

aforyzm
zebrał 68 fiszek • 25 grudnia 2013, 09:04

... bo ważniej­sze od życzeń a na­wet od uczuć, które ofiaro­wuje­my so­bie dziś, będzie zaw­sze to, co z tym wszys­tkim zro­bimy jutro…


Życzę Wam wszys­tkim spo­koj­nych i dob­rych świąt. 

aforyzm
zebrał 82 fiszki • 24 grudnia 2013, 09:02

Ten od­kry­wa szczęście w po­maga­niu, kto marzeń nie mie­rzy cen­ty­met­rem zysków i strat. 

aforyzm
zebrał 81 fiszek • 21 grudnia 2013, 11:38

Bliższa jest dro­ga, gdy pier­wszą gwiazdę od­kry­wasz w oczach… pochy­lając się nad człowiekiem. 

aforyzm
zebrał 77 fiszek • 20 grudnia 2013, 17:11

Kto ma ser­ce ot­warte dla in­nych w te dni, te­mu każda nu­ta jak kolęda brzmi…

Odtwórz  

aforyzm
zebrał 74 fiszki • 15 grudnia 2013, 09:59

Gdy przyg­niata cię zwątpienie, zrób coś dob­re­go dla in­nych a ra­dość w ich oczach do­da ci skrzydeł... 

aforyzm
zebrał 113 fiszek • 8 grudnia 2013, 10:09

Wy­rażaj piękno duszy pop­rzez swój uśmiech a zo­baczysz jak wielu ludzi zap­ragnie wrócić, by uj­rzeć cię jeszcze raz…

Dla Star­light z podzięko­waniem, że jest... 

aforyzm
zebrał 105 fiszek • 6 grudnia 2013, 12:49

Są ta­cy ludzie, którym skrzydła służą po to, by pat­rzeć na in­nych z dołu. 

aforyzm
zebrał 99 fiszek • 2 grudnia 2013, 20:03

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]