Seneka 18, teksty z grudnia 2011 roku

10 tekstów z grud­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

* * *

Nieśmiały do­tyk,
jest jak muśnięcie piórem po kartce,
by zacząć wiersz…

Naj­trud­niej­sze jed­nak są początki
by nie zgu­bić wątku
gdy dreszcz głośniej­szy sta­je się od myśli…

Później przychodzi odwzajemnienie
po­jed­na­nie ciał, niczym
od­na­lezienie dro­gi do wspólne­go domu…

Na­gość już nie wstydzi
choć do­tyk zaw­sze po­zos­ta­nie nieśmiały
do za­pisa­nia os­tatnich kartek… 

wiersz
zebrał 44 fiszki • 30 grudnia 2011, 15:17

Widząc w so­bie sa­me blas­ki łat­wo pot­knąć się o krawędzie swoich cieni. 

myśl
zebrała 160 fiszek • 27 grudnia 2011, 11:40

Jeśli nikt nie zauważył, że ciebie nie ma, jakże fałszy­wie później brzmią słowa…dob­rze, że jesteś. 

myśl
zebrała 193 fiszki • 26 grudnia 2011, 12:22

Naj­wcześniej wychodzą ci, na których nikt nie czeka. 

aforyzm dnia z 28 marca 2012 roku
zebrał 310 fiszek • 24 grudnia 2011, 22:09

Sko­ro Miłość ob­ja­wia się przez człowieka…znajdę go, zap­roszę, ugoszczę…a tra­dyc­ja niech na niego czeka. 

aforyzm
zebrał 171 fiszek • 21 grudnia 2011, 18:25

Obraz i muzyka...

Długo ciebie nie było
na moich płótnach
niemal za­pom­niałem jak wyglądasz
cza­sami tyl­ko pędzle maczam
w pok­ry­tych kurzem akwarelach
szu­kając od­po­wied­nich barw
które i tak nie od­dadzą w pełni ciebie,
bo nie wiem
czy na­dal two­je oczy są zielone…
tęsknię
by na­malo­wać cię jeszcze raz…

Na kla­wiaturze fortepianu
szu­kam tam­tej muzyki,
która do­tykiem
za­mieniała nieśmiałość w dreszcz…
od­kry­wam na no­wo każdą nutę
de­likat­nie, sub­telnie, ciepło…
sycę opuszki ma­giczną melodią
chłonąc wspomnienia…
tęsknię,
by zag­rać ci tę mu­zykę jeszcze raz… 

wiersz
zebrał 44 fiszki • 16 grudnia 2011, 10:45

* * *

Kiedyś wpi­sałem two­je imię
w kra­job­raz swo­jej duszy
nau­czyłem się słuchać smut­no-pięknej muzyki
two­jego ciała…nut­ka po nutce
uz­broiłem się w cier­pli­wość oczekiwania
byś ofiaro­wała mi choćby naj­mniej­szy pro­myk nadziei
że zostaniesz…


A ty… ty nie mogłaś prze­cież mi jej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 37 fiszek • 13 grudnia 2011, 15:47

Pogoda duszy...

Lu­bię pat­rzeć na krop­le deszczu spływające po szybie
każda in­na, piękna i czys­ta jak kryształ…
Lu­bię pat­rzeć na obłoki...stat­ki płynące po niebie
z za których nieśmiało prze­bija się słońce…
Lu­bię pat­rzeć na tęczę, która na ma­gicznym łuku
przy­nosi nat­chnienie sa­mot­nym poetom…
Lu­bię…lu­bię was, mi­mo, że uważacie mnie za wariata
który sie­dzi ciągle w ok­nie i wpat­ru­je się w błoto… 

wiersz
zebrał 42 fiszki • 8 grudnia 2011, 09:30

Nieśmiałość to ta­ka piękna duszy prośba, aby pier­wszy do­tyk dłoni wypłynął z two­jej strony… 

myśl
zebrała 172 fiszki • 7 grudnia 2011, 10:44

Szukając ideału...

Mi­jamy się szu­kając swo­jego wyśnione­go ideału
po drodze wy­mieniamy tyl­ko ja­kieś spostrzeżenia
myśli­my, że piękne wnętrze to zde­cydo­wanie za mało
by zbliżyć się do siebie i ra­zem wyjść z ste­reotypów cienia…

Mi­jamy się…a zmar­szczek wciąż nam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 40 fiszek • 5 grudnia 2011, 08:21

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]