Seneka 18, teksty z grudnia 2010 roku

14 tekstów z grud­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Być Polakiem część 4

Po­mie­szcze­nie składało się z dwóch piętro­wych łóżek, ja­kiegoś pudła imi­tujące­go stół i blasza­nego kubła służące­go za ubi­kację. Było też małe zak­ra­towa­ne ok­no na więzien­ny dzie­dzi­niec. W więzieniu pa­nowały straszne wa­run­ki niemal takie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 31 grudnia 2010, 09:39

Być Polakiem część 3

Pier­wszą de­cyzją tych władz było ot­worze­nie więzienia…Był to wiel­ki gmach z czer­wo­nej cegły zaadop­to­wany po niemiec­kich kosza­rach…W środ­ku bu­dyn­ku był plac…i to było głównym po­wodem, że wybór padł właśnie na ten budynek…Jak [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 30 grudnia 2010, 07:56

Być Polakiem część 2

Każde­go dnia ktoś umierał na gruźlicę, dur brzuszny i wszel­kie in­ne cho­roby wy­nikające z niedożywienia i trud­nych wa­runków…Nie było żad­nych środków by wal­czyć ze wszel­kim ro­bac­twem, nie było na­wet gorącej wo­dy, nie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 29 grudnia 2010, 08:29

Jeśli w ser­cu przy­goto­wałeś miej­sce na sta­jenkę twój dom choćby naj­skrom­niej­szy godzien od­wie­dzin królów się stanie. 

myśl
zebrała 320 fiszek • 21 grudnia 2010, 12:38

Wtaczając głaz na piedes­tał nie uczy­nisz go brylantem. 

aforyzm
zebrał 407 fiszek • 19 grudnia 2010, 11:23

Nie płacz...

Nie płacz już dzi­siaj, bo już nie jes­teś sama.
Pu­kam do twoich drzwi, więc o uśmiech proszę.
Za­pali­my świe­czkę, po­sie­dzi­my do rana.
Słuchając mu­zyki wzbudzi­my w duszach wiosnę…

I jut­ro też nie płacz, poczuj po­godę ducha
Podam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 52 fiszki • 16 grudnia 2010, 10:24

Dla kogoś...

Ok­ry­ta ma­kijażem nocy…
by nikt w ciem­ności nie dostrzegł
jej łez...

W czte­rech ścianach samotności
nikt nie za­pyta:,dlacze­go tak?
a za­tem nie przy­woła bólu wspomnień…

Tyl­ko ek­ran kom­pu­tera zna prawdę
na twarzy wypisaną.
Ale on o nic nig­dy nie za­pyta…i dob­rze tak.

Łza­mi na­pełnia wir­tual­ne pióro
by ofiaro­wywać in­nym naj­cenniej­sze co ma:
perły swo­jej duszy… 

wiersz
zebrał 47 fiszek • 14 grudnia 2010, 11:16

Czytanie przed snem...

Uwiel­biam pat­rzeć na Ciebie jak czy­tasz książkę wieczorami.
Leżąc na łóżku w pościeli satynowej.
W półcieniu lam­pki noc­nej mienisz się rumieńcami
Czując mój wzrok na so­bie i od­ga­dując myśli moje…

Uwiel­biam jak uda­jesz, że wątek książki Cię intryguje.
Po­wolut­ku kar­tkując stro­nicę drżący­mi rękami…
Lecz ja wiem, że to nie treść Cię fascynuje.
Bo cóż można wyczy­tać jeśli li­ter­ki są do góry nogami?. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 12 grudnia 2010, 13:54

Być Polakiem część 1

Dob­rzy ludzie pot­ra­fią uj­rzeć
 [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 11 grudnia 2010, 09:41

* * *

Wy­ciągnęła ku mnie swoją dłoń „po­ra już ruszać”. Us­tał ból a ra­ny nie miały już żad­ne­go znacze­nia. Spoj­rzałem jeszcze tyl­ko na swo­je umar­twione ciało, na krzątających się nad nim le­karzy i wszystko [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 10 grudnia 2010, 15:12

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]