Seneka 18, teksty z czerwca 2012 roku

10 tekstów z czer­wca 2012 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Magia chwil...

Lu­bię jak jes­teś cza­sami małym dzieckiem
na pachnącej łące łapiesz błękit­ne motyle
al­bo jak droczysz się ze swoim pieskiem
na­wet nie wiesz miła, ile znaczą te chwile…

Lu­bię tę bez­tros­kość wspólnych spacerów
i ocze­kiwa­nie na ma­giczny zachód [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 30 czerwca 2012, 21:44

Jeśli nie wiesz jak ot­worzyć drzwi do ser­ca człowieka…spróbuj dos­trzec piękno je­go czynów, w nich zaz­wyczaj znaj­dziesz od­po­wied­ni klucz. 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 28 czerwca 2012, 07:57

God­nie spożyt­ko­wane skrzydła to ta­kie, które przy­niosą nas kiedyś z pow­ro­tem, cho­ciażby tyl­ko po to, aby otu­lić ni­mi je­sień życia ofiarodawcy. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 22 czerwca 2012, 19:26

Cud miłości…gdy nic nie znaczące do­tychczas miej­sce pop­rzez spot­ka­nie z człowiekiem na­biera znacze­nia świętości. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 15 czerwca 2012, 08:52

Cza­sami los przy­nosi mi naj­większą wyg­raną na lo­terii życia…człowieka, który spośród mi­lionów in­nych ludzi właśnie mnie wyb­rał, zaufał i pop­ro­sił o pomoc. 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 14 czerwca 2012, 21:23

Nie zastąpisz kwiatom słońca, ale swoim uśmie­chem i ot­warty­mi ra­miona­mi możesz spra­wić, że wiele ludzkich kwiatów zak­witnie pięknym wnętrzem…w twoją stronę. 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 10 czerwca 2012, 10:55

Jeśli głębia jest zbyt głębo­ka, praw­do­podob­nie ociera się o ja­kieś dno z przeszłości. 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 5 czerwca 2012, 13:31

God­nie cier­pieć to wziąć na bar­ki wszys­tkie swo­je nie­szczęścia i nig­dy ich ciężaru nie na­zywać krzyżem. 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 4 czerwca 2012, 09:35

Użalać się nad tym, co było to jak rzu­cać pod swo­je sto­py szkła a później dzi­wić się, że boli. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 3 czerwca 2012, 09:24

W pow­ro­tach nie ważne są pier­wsze słowa, ale pier­wsze spoj­rze­nie, które mówi wszystko. 

aforyzm
zebrał 20 fiszek • 1 czerwca 2012, 09:23

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]