Seneka 18, teksty z czerwca 2011 roku

23 teksty z czer­wca 2011 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Dedykacja dotykiem...

Szu­kam słów odpowiednich
by wy­razić ni­mi co do ciebie czuję
ale nie pot­ra­fię tak pięknie pisać…
więc pozwól, że to co czuję
do­tykiem palców ci zadedykuję…
Zagłębię je w two­je włosy
nieziem­sko błyszczące
i gładząc opuszka­mi policzki
o po­całunek do [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 56 fiszek • 29 czerwca 2011, 06:40

Wrażli­wość jak ptak ze złama­nym skrzydłem…tak łat­wo o nią się potknąć… 

myśl
zebrała 165 fiszek • 28 czerwca 2011, 06:32

Uczmy się kochać ludzi...

Boimy się spot­ka­nego człowieka
bo nie widzi­my je­go duszy
w której przy­nosi on swo­je intencje…
Boimy się uczuć
bo za bar­dzo wi­dać w nich szczęście
które tak łat­wo później można stracić
i bólem przypłacić…
Tymczasem…
i człowiek i uczu­cia są [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 51 fiszek • 27 czerwca 2011, 09:41

Samotni w związku...

Już nie widzą blas­ku swoich oczu
nie wpat­rują się jak kiedyś w ich niebies­ki kolor
re­gałem przedzieli­li duży pokój
za­miast miłości w do­mu za­gościł horror…

W lodówce wydzieli­li so­bie od­dziel­ne półki
w kuchni wy­wiesi­li listę obowiązków
jed­no, co [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 45 fiszek • 26 czerwca 2011, 06:50

Moralność...

Na osied­lo­wym śmietniku
wy­wiesi­li tab­liczkę z napisem
„nie kar­mić ptaków”…
Trzy pa­nie siedzące na ławce
zbeształy chłop­ca, który
codzien­nie przy­nosił kromkę chleba
kar­miąc głod­ne gołębie…
„co za wycho­wanie” komentowały
gdy dzieciak od­chodził zapłakany…
Na­zajut­rz nie było już chłop­ca z chlebem
zbyt bar­dzo bał się pań…
tyl­ko pta­ki smut­nym wzrokiem
wpat­ry­wały się w pogrążone w dyskusji
trzy kobiety
i w ich pies­ki ob­sry­wające pobliski
plac zabaw… 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 25 czerwca 2011, 06:38

Trud­no jest za­pom­nieć o złych chwi­lach…tak sa­mo jak trud­no jest nie tęsknić wspo­minając dobre… 

myśl
zebrała 236 fiszek • 24 czerwca 2011, 06:43

Małe wielkie serce...

Wczo­raj zna­lazłeś psa
ze zra­nioną łapką…
zro­biłeś mu opatrunek
na­kar­miłeś i otoczyłeś opieką…
Dzi­siaj przy­niosłeś do domu
pta­ka ze złama­nym skrzydłem…
ot­worzyłeś skarbonkę
i os­tatnie pieniążki
wy­dałeś by go wyleczyć…
Jut­ro pew­nie znajdziesz
ja­kieś in­ne zwierzątko
pot­rze­bujące ludzkiej opieki
i okażesz mu zno­wu
swo­je małe…wiel­kie serduszko…
Ty­le w To­bie wrażli­wości synu
że cza­sami aż mi wstyd
że to ja uczę się od Ciebie
by­cia dob­rym człowiekiem… 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 23 czerwca 2011, 06:01

Niebo...

Nie płacz proszę
niebo jest tuż, tuż
wys­tar­czy tyl­ko pod­nieść głowę
spoj­rzeć w smut­ne oczy człowieka
i po­wie­dzieć mu
że to nie krzyż
spoczy­wa na je­go ramieniu
a two­ja dłoń
dzięki której od dzisiaj
nie będzie już sam...
Bo do nieba nig­dy nie jest daleko
niebem jest po­moc­na dłoń
na ra­mieniu smut­ne­go człowieka… 

wiersz
zebrał 63 fiszki • 22 czerwca 2011, 07:12

Cóż z te­go, że szczęście jest na wy­ciągnięcie dłoni sko­ro pos­ta­wienie pier­wsze­go kro­ku trwa niekiedy wieczność… 

myśl
zebrała 222 fiszki • 21 czerwca 2011, 07:21

Akt...

Led­wo zro­zumiałe słowa
wy­powiada­ne łamiącym się głosem
za­mieniające się cza­sami w ciszę
w której słychać tylko
trze­począce skrzydła motyli…
oczy rozmarzone…
głowa od­chy­lona do tyłu
pier­si piękne, kształtne
sut­ki twardniejące
w nies­po­koj­nych ustach...
jed­ność tańczących ciał
w ryt­mie bi­cia serc
i mu­zyce oddechów…
paz­nokcie wbi­jające się w plecy
i opa­dające dwie pos­ta­cie
na sa­tynową pościel
w miłos­nym uścisku
wza­jem­nej satysfakcji… 

wiersz
zebrał 48 fiszek • 20 czerwca 2011, 06:49

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]