Seneka 18, teksty z czerwca 2010 roku

18 tekstów z czer­wca 2010 ro­ku – auto­rem jest Se­neka 18.

Odkąd cho­roba uka­zała mi jak mar­ne może być zbyt­nie przy­wiązy­wanie się do ciała,każdy dzień stał się dla mnie błogosławieństwem życia a od­kry­wanie piękna w ludzkich duszach naj­większą pasją. 

myśl
zebrała 187 fiszek • 29 czerwca 2010, 06:55

Szu­kaj ser­cem diamentów bo często diabeł pod­stępem zwykłe ka­mienie do nich upodabnia. 

myśl
zebrała 217 fiszek • 26 czerwca 2010, 06:36

Ciało ukocha­nej ko­biety jest jak ma­giczna poez­ja.Im więcej ser­ca wkładasz w pie­szczo­ty tym piękniej­sze perły od­kry­wasz swoimi pal­ca­mi i pocałowaniami. 

myśl
zebrała 162 fiszki • 25 czerwca 2010, 10:26

…i dos­trzegłem również ma­gię w blas­ku świec odkąd oglądam ich od­bi­cie w oczach ukocha­nej istoty. 

myśl
zebrała 214 fiszek • 24 czerwca 2010, 08:49

Miłos­na pie­szczo­ta jest jak łabędzi śpiew dochodzący z la­biryntów ta­tara­ku o zachodzie słońca.Wy­woła większy dreszcz im dzik­sza i bar­dziej nieod­gadniona będzie jej natura. 

myśl
zebrała 160 fiszek • 21 czerwca 2010, 10:01

Prze­bacze­nie jest naj­trud­niej­szą roz­mową kończąca się słowem”zostań” 

myśl
zebrała 287 fiszek • 18 czerwca 2010, 06:28

Zaufa­nie jest naj­piękniej­szą spo­wie­dzią za­kończoną słowem "prowadź" 

myśl
zebrała 277 fiszek • 17 czerwca 2010, 08:52

Żyj tak aby two­ja wędrówka zaw­sze ku zgodzie zmie­rzała a w ser­cach na­pot­ka­nych bliźnich dob­ry­mi uczyn­ka­mi się zapisywała. 

myśl
zebrała 174 fiszki • 16 czerwca 2010, 12:10

Mi­mo piękne­go uśmie­chu na twarzy każdy ma w ser­cu swo­je sek­retne morze łez. 

myśl
zebrała 268 fiszek • 15 czerwca 2010, 09:59

Ma­gię łąki nie tworzy je­den kwiat ale cała roślin­ność połączo­na zgodą w cu­dow­nym pięknie wzrastania.
War­to tą zgodę prze­lać na ludzką łąkę by w wza­jem­nej ak­ceptac­ji swoich wad i różnic roz­wi­jać się obok siebie jak piękne kwiaty w ziem­skiej wędrówce ku radości. 

myśl
zebrała 146 fiszek • 14 czerwca 2010, 06:39

Seneka 18

Jest taka wiedza, którą najpierw trzeba poczuć a później dopiero można próbować ją zrozumieć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Seneka 18

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

11 stycznia 2019, 20:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 18:41danioł sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 15:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli miałbym być w [...]

11 stycznia 2019, 14:38Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli miałbym być w [...]

30 czerwca 2018, 20:01Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:34yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 19:32szpiek sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 08:17$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]

18 czerwca 2018, 05:35Seneka 18 do­dał no­wy tek­st Jeśli chodzi o cza­sy [...]